Güncel Aktiviteler

Sinemamızda Bu Hafta

Linkler

2010 YILI KARAR ÖZETLERİ

 

 
 
 
 
 
 
05.01.2010  TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
 

 
Karar
Tarihi
 
Karar No
 
Karar Özeti
 
05.01.2010
 
01
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi hükümleri gereğince, Belediyemiz Meclisinin    2010 Yılında tatil yapacağı tarihin Eylül ayı olarak belirlenmesin oybirliği ile kabulü
 
 
05.01.2010
 
 
02
5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi hükümleri uyarınca Belediyemizin 2009 Mali Yılı Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt iş ve işlemlerinin denetimi amacıyla kurulacak Denetim Komisyonun üye sayısının 3 (üç) olarak belirlenmesinin oyçokluğu ile kabulü ve Denetim Komisyonu Üyeliği için yapılan gizli oylama sonucunda; Masum HAMAN (32), Ergun ATEŞ (27), Oskay DÖNMEZ (25) oy alarak Denetim Komisyonuna üye olarak seçilmesi.
 
 
 
05.01.2010
 
 
 
03
Belediyemiz bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi 3.fıkrası hükmü gereğince mevcut memur kadro cetvelimizde boş bulunan Teknik Hizmetler Sınıfı 8 kadro dereceli Mühendis kadrosu karşılık gösterilmek üzere  tam zamanlı sözleşmeli olarak çalışan Jeodezi - Fotogrametri Mühendisi ile Teknik Hizmetler Sınıfı 8 kadro dereceli Mühendis kadrosu karşılık gösterilmek üzere tam zamanlı sözleşmeli olarak çalışan Jeoloji Mühendisine 2010 yılında ödenecek aylık net ücretin 1950-TL olarak belirlenmesine yine Teknik Hizmetler Sınıfı 5 kadro dereceli Teknisyen kadrosu karşılık gösterilmek üzere tam zamanlı sözleşmeli olarak çalışan Yapı Ressamına 2010 yılında  ödenecek aylık net ücretin   1208-TL olarak belirlenmesinin oybirliği ile kabulü
 
 
05.01.2010
 
 
04
Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünde fiilen çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele 2010 Mali yılı içinde verilecek olan fazla çalışma ücretinin 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K Cetvelinde yer alan esaslar ve bu cetvelde belirlenen en üst limit olan brüt 396- TL olarak belirlenmesinin oybirliği ile kabulü.
 
05.01.2010
 
05
Mülkiyeti Belediyemize ait Tuzçullu Köyü  218 ada 5  parselde bulunan 1006 m2 yüzölçümündeki tarla vasfındaki gayrimenkulün satışının yapılmasının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( e ) bendi hükümleri uyarıncaoyçokluğu ile kabulü
 
 
 
 
 
 
 
 
05.01.2010
 
 
 
 
 
 
 
 
06
İzmir ili Menemen ilçesi Ahıhıdır Mahallesinin bir kısmı ile Pazarbaşı Mahallesinin bir kısmını kapsayan tapunun 343,350,349,339,348,338,337,347,335,351,354,285,284,283 adaların tamamı 355 adanın bir kısmını kapsayan Kentsel Sit alanı içersinde Koruma Amaçlı İmar Planı ve yapılanma koşulları için çalışmalar başlatılmıştır. Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda; yapılan Koruma Amaçlı İmar Planında dokunun korunması ve alanın daha verimli kullanılması amacı ile Ertuğrul Caddesinin, İzmir Caddesinin Kentsel Sit Alanı içersinde kalan bölümlerinin taşıt yoluna kapatılması planlanmıştır. Kapanan yolların kentin diğer alanlarını etkilememesi için yeni bağlantıları verilmiştir. Bölge içersindeki tüm adalardaki maksimum yapılanmaları, ifraz koşulları, binaların yapılanmalarındaki müdahale türleri, pafta üzerinde gösterilmiş olup plan raporunda tablolar halinde hazırlanmıştır. Alanda Belediye Hizmet Binasının yapılanmasını planladığımız bölüm Özel Proje Alanı olarak önerilmiş ve bu alanın kentsel tasarım ölçeğinde planlanmasının daha sağlıklı olacağı görülmüştür. Komisyonumuzca yapılan çalışma sonucunda Koruma Amaçlı İmar Planının tamamlanmasından sonraki adım olan Kentsel Sit Alanı içersindeki anıtsal yapıların restorasyonu ve sokak sağlıklaştırmaların yapılması sonucunda hem bölgenin daha düzenli olması sağlanacak hem de bu bölgenin turizm açısından cazibeli konuma gelebileceği düşünülmektedir. Yapılan planın oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar Komisyonu  Raporunun Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü.
 
 
05.01.2010
 
 
 
 
07
İzmir ili Menemen ilçesi Ahıhıdır Mahallesi tapunun 436-311-319-317-316-312-281-313-314-315-318-290-288-289-286-287 adalarını kapsayan günümüzde çöküntü bölgesi olan yıpranık dokunun ortadan kaldırılması ve bu alanların insan onuruna yakışan sağlıklı yaşanır bir çevre oluşturulabilmesi amacı ile Kentsel Yenileme çalışması kapsamı içersine alınmıştır. Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda yapılan kentsel yenileme ile bölge içersinden geçirilen ve toplayıcı özelliği olduğu kadar bölge ve etrafına hizmet veren 15mt’lik yol önerilmiştir. Yapılan çalışma ile bölgede mevcut plandaki konut alanları ve inşaat alanları hesaplanmıştır. İnşaat alanlarındaki 20.000m2’lik artışın karşılığı olacak sosyal donatı alanları planda verilmiştir. Alana ait detaylı olarak hazırlanan plan notları, yapılanma koşulları, inşaat alanlarını içeren rapor ile plan bir bütündür. Yapılan planın bir bölümü tescilli parsel koruma alanında kalması sebebiyle ilgili yasa çerçevesinde Koruma Bölge Kurulunun görüşünün alınması gerekmektedir. Komisyonumuzca yapılan çalışma sonucunda planın gerçekleşmesi halinde bu bölgenin sosyal donatı alanları, otoparkları ile sağlıklı, düzenli ve güvenilir alanlar oluşacağı görülmüştür. Kentsel Yenileme Planını oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar Komisyonu Raporunun Belediyemiz Meclisinceoybirliği ile kabulü.
 
05.01.2010
 
08
Kasımpaşa Mahallesi İnkılap Caddesi No:29 adresinin ilave edilerek tadil edilmesine Komisyon Üyelerinden Durmaz BAYRAKTAR, Pelin YAYALAR, Ali KESMEZ, Zeki YÜCEL’in red oylarına karşılık oyçokluğu ile kabulüne, Emiralem Merkez Mahallesi 9 Eylül Caddesi No:9 adresinin ilave edilerek tadil edilmesine komisyon üyelerinden Durmaz BAYRAKTAR, Pelin YAYALAR, Ali KESMEZ, Zeki YÜCEL’in red oylarına karşılık oyçokluğu ile kabulüne, Esatpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No:89/B adresinin ilave edilerek tadil edilmesinin oybirliği ile reddine ilişkin İmar ve Hukuk Komisyonu Raporunun Belediyemiz Meclisince komisyondan geldiği şekliyleoybirliği ile kabulü.
 
 
 
 
05.01.2010
 
 
 
 
09
İlçemiz Esatpaşa Mahallesi Şehir Stadyumu içersinde tapunun 211 ada 4 parselinde kayıtlı bulunan, imar planında “Spor Alanı” olarak ayrılan 3151m2 alan üzerinde Belediyemizce yapılan binanın; Sporu birbirine yaklaştıran ve sevdiren yönü ile insan sağlığına olumlu etkisini prensip olarak ele alıp, bütün spor dallarında amatör ruhlu sporcular yetiştirmek, gençlerin boş zamanlarını değerlendirmek ve onları topluma yararlı bireyler haline getirmek amacıyla kurulan, futbol, güreş, basketbol, voleybol, atletizm, yüzme, izcilik vb. sosyal, kültürel, sportif eğitim alanında faaliyetlerde bulunan ve kamu yararına çalışan dernek statüsündeki Menemen Belediye Spor Kulübü Derneğine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e)  bendi gereğince 10 (on) yıl süre ile tahsis edilmesinin  oybirliği ile kabulü.
 
 
 
 
 
05.01.2010
 
 
 
 
 
10
01.07.1993 tarih ve 21624 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri gereğince yeniden düzenlenen; Menemen Otopark Yönetmeliği Belediye Meclisinin 21.09.1193  tarih ve 70 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Esasları, Birim Otopark Bedelleri ve Bölge koşulları dikkate alınarak tespit edilen oranlar Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2006 tarih ve M.35.0.İ.B.B.0.10.01.02.501 sayılı kararı ile onaylanmış ve yürürlüğe girmiş olup,  uygulanmak üzere 5216 Sayılı Yasa Kapsamında bağlı olan ilçe Belediyemize iletilmiştir. Belediyemizce alınan otopark bedelleri Belediyemiz bünyesinde otopark hesabına yatırtılmıştır. Otopark bedellerinin İzmir Büyükşehir Belediyesince açılan Otopark Hesabına yatırılması ve  Belediyemiz hesabında tutulan otopark bedellerinin ilçemiz Kasımpaşa Mahallesinde bulunan Hükümet Konağı önündeki yer altı otoparkı ile imar planlarında bulunan Bölgesel Otopark Alanlarının düzenlenmesinde kullanılmasınınoybirliği ile kabulü.
 
 
05.01.2010
 
 
 
 
11
İlçemiz Tülbentli Mahallesi Şehir Uygulama İmar Planında 32K IIIc paftasına isabet eden tapunun 5304 ada 3 parselinde kayıtlı 1820,86m2 yüzölçümünde arsa vasfındaki Blok Nizam 9 kat “Konut” imarlı taşınmazın 349/2400 (264,78m2) Belediyemiz hissesinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( e ) bendi uyarınca kat karşılığı verilmesi veya satışının yapılmasının oybirliği ile kabulü.

 
 
02.02.2010  TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
 

 
Karar
Tarihi
 
Karar No
 
Karar Özeti
 
 
 
 
02.02.2010
 
 
 
 
12
İzmir ili Menemen ilçesi Koyundere bölgesinde bulunan 1/1000 Uygulama İmar Planının 30K IIIb – 30K IIc paftalarına isabet eden tapunun 66,69,70,71,72,73,74, 76,77,78,1992,1285,1307 parsellerine kayıtlı mülkiyetler imar uygulaması görmemiş konut alanı bölgesindedir. Planın genel zaiyat oranını aşmakta olup %50 oranını bulmaktadır. Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda; imar plan değişikliği ile plan zaiyatı %40 oranına düşürülürken mevcut planda 37.169m2 lik konut alanı öneri planı ile 41.199m2’ye çıkarılmış, yol ve otopark alanında yaklaşık 1900 m2’lik alan kaybı söz konusudur. Yapılan düzenlemeyle kreş alanında 160m2’lik alan artışı vardır. Yapılan çalışma planının uygulanmasını ve uygulanabilirliğini arttıracağı düşünülerek Durmaz BAYRAKTAR’ın red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabulüne ilişkin İmar Komisyonu Raporunun oyçokluğu ile kabulü.
 
 
 
 
02.02.2010
 
 
 
 
13
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve İlke Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Belediyemiz Meclisinin 08.05.2007 tarih ve 22 sayılı kararı ile ihdas edilen Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 2 kadro dereceli Mali Hizmetler Müdürü kadrosunun kaldırılarak yerine Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 1 kadro dereceli Mali Hizmetler Müdürü kadrosunun alınması  amacıyla hazırlanan III Sayılı Memur Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinin onaylanarak geçerlilik kazandırılması ve yine Belediyemiz Meclisinin 08.05.2007 tarih ve 22 sayılı kararı ile ihdas edilen  Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 11 kadro dereceli Zabıta Memuru kadrosunun kaldırılarak yerine 5 kadro dereceli Zabıta Memuru kadrosunun alınması amacıyla hazırlanan II Sayılı Memur Boş Kadro Değişikliği Cetvelinin onaylanarak geçerlilik kazandırılması hususunun; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( l ) bendi hükümleri uyarınca Belediyemiz Meclisinceoybirliği ile kabulü.
 
 
 
02.02.2010
 
 
 
 
 
 
 
 
14
20.12.2008 tarih ve 27086 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik Hükümleri uyarınca Belediyemiz Mevcut memur norm kadrosuna ek olarak tahsis edilen iki adet İç Denetçi kadrosunun Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norma Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 23. maddesi hükümlerine uygun olarak ihdas edilmesi amacıyla hazırlanan I Sayılı Memur Kadro İhdası Cetvelinin onaylanarak geçerlilik kazandırılması hususunun; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( l ) bendi hükümleri uyarınca Belediyemiz  Meclisinceoybirliği ile kabulü.
 
 
 
02.02.2010
 
 
 
 
 
15
Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Tuzçullu Köyü 218 ada 8 parselde bulunan 2753 m2 yüzölçümlü tarlanın, yine mülkiyeti Belediyemize ait tapunun  Asarlık Köyü 475 ada 2 parselinde kayıtlı 333 m2 yüzölçümlü arsanın ve mülkiyeti Belediyemize ait Gaybi Mahallesi 354 ada 30 parselde kayıtlı gayrimenkulün satışlarının yapılması hususunun; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( e ) bendi hükümleri uyarınca Belediyemiz Meclisinceoyçokluğu ile kabulü.
 
 
 
 
 
02.02.2010
 
 
 
 
 
16
İzmir ili Menemen ilçesi 1/1000 Uygulama İmar Planının 32K IIIa paftası, tapunun Mermerli Mahallesi 81 ada 29 parselde bulunan 1. Grup tescilli yapı olan Kilise binası için hazırlanan Restorasyon Projelerine uygun olarak yapımının gerçekleştirilmesi amacıyla hesaplanan yaklaşık maliyet 1.022.000,00-TL olarak hesaplanan tahmini proje maliyetinin İzmir Valiliği İl Özel İdaresinde oluşturulan fon hesabından kullanılarak yapılması ve iş programı gereğince gerekli ödeneğin ayrılması, 13.04.2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Taşınmaz Varlıklarının Korunmasına ait Katkı Payına Dair Yönetmeliğe göre gelecek olan katkı paylarının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14/b maddesi hükümlerine uygun olarak Belediyemiz bütçesinden karşılanabilmesi için gerekli taahhütnamenin verilmesinin Belediyemiz  Meclisince oybirliği ile kabulü.

 
 
 

 
 
 
 
02.02.2010
 
 
 
 
17
İzmir ili Menemen ilçesi 1/1000 Uygulama İmar Planının 32K IIIc paftası, tapunun Zafer Mahallesi 373 ada 5 parselde bulunan 1. grup tescilli yapı olan Kilise ile ilgili yaklaşık maliyeti 98.987,46-TL olarak hesaplanan Rölöve, Restitüsyon ve Resterasyon projelerinin hazırlatılması işinin İzmir Valiliği İl Özel İdaresinde oluşturulan fon hesabından kullanılarak yapılması ve iş programı gereğince gerekli ödeneğin ayrılması 13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Taşınmaz Varlıklarının Korunmasına ait Katkı Payına Dair Yönetmeliğine göre gelecek olan katkı paylarının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14/b maddesi hükümlerine uygun olarak Belediyemiz Bütçesinden karşılanabilmesi için gerekli taahhütnamenin verilmesinin Belediyemiz  Meclisince oybirliği ile kabulü.
 
 
 
 
 
02.02.2010
 
 
 
 
 
 
 
 
18
Menemen Kaymakamlığı İlçe Özel İdaresinden alınan 08.01.2010 tarih ve 14 sayılı yazıda; İzmir ili Menemen ilçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 31K IIIb paftasına isabet eden mülkiyeti Belediyemize ait Camiikebir Mahallesi 14 ada 20 nolu parseldeki 185.90m2 yüzölçümlü taşınmazın eğitim alanı olarak İl Özel İdaresine devri talep edilmektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin ( d ) bendinde “Belediyeler Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Denilmektedir. Yukarıda bahsi geçen madde hükmü ve 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 62. maddesi uyarıncaİzmir ili Menemen ilçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 31K IIIb paftasına isabet eden mülkiyeti Belediyemize ait Camiikebir Mahallesi 14 ada 20 nolu parseldeki 185.90m2 yüzölçümlü taşınmazın eğitim alanı olarakve bedelsiz olarak İzmir İl Özel İdaresine devredilmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin ( d ) bendi hükümleri uyarınca Belediyemiz Meclisinceoybirliği ile kabulü.
 
 
02.02.2010
 
 
 
 
19
İzmir ili Menemen ilçesi Emiralem Bölgesinde bulunan 1/1000 Uygulama  İmar Planının 50K IVa paftasına isabet eden, tapunun 1075 ada 1 parseline kayıtlı mülkiyet Akaryakıt Satış İstasyonu kullanımındadır. Onanmış olan İmar Planının plan notlarında açık olmayan kanopiler için açıklayıcı plan notu ilave edilmesinin Belediyemiz Meclisinceoybirliği ile kabulü.
 
 
02.02.2010
 
 
 
 
 
20
İzmir İl Özel İdaresi Altyapı ve Çevre Daire Başkanlığından alınan 29.01.2010 tarih ve 2504 sayılı yazı ile; İzmir İl Özel İdaresinin görev alanında bulunan ilçemiz sınırları içersindeki 20 orman köyüne ait katı atıkların toplanarak deponi alanlarına nakil işinin Belediyemiz ve İzmir İl Özel İdaresi tarafından imzalanacak  bir protokol ile  ortaklaşa yürütülmesi istenmektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin ( a ) bendinde “Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir.” Denilmektedir. Yukarıda bahsi geçen madde hükmü uyarınca;  İzmir İl Özel İdaresinin görev alanında bulunan ilçemiz sınırları içersindeki 20 orman köyüne ait katı atıklarının toplanarak deponi alanlarına nakil işinin Belediyemiz ve İzmir İl Özel İdaresi tarafından imzalanacak  bir protokol ile  ortaklaşa yürütülmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin ( a ) bendi hükümleri uyarınca Belediyemiz Meclisinceoybirliği ile kabulü.
 
 
02.02.2010
 
 
 
 
 
21
Belediyemiz Meclisinin 04.01.2008 tarih ve 06 sayılı kararı ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. maddesi hükmü uyarınca tespit etmiş olduğu İlçemiz Belediye Sınırları ve Mücavir Alanları İçerisinde Kalan İçkili Yer Bölgesine Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne yapılan başvurular sonucunda; Ulukent Cumhuriyet Mahallesi 6 Cadde No:28 adresinin ilave edilerek tadil edilmesine  oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Hukuk Komisyonu Raporunun Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü.

 
 
01.03.2010  TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
 
 

 
Karar
Tarihi
 
Karar No
 
Karar Özeti
 
 
 
 
01.03.2010
 
 
 
 
22
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve İlke Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Belediyemiz Meclisinin 08.05.2007 tarih ve 22 sayılı kararı ile ihdas edilen Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 9 kadro dereceli Zabıta Komiseri kadrosunun kaldırılarak yerine Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 5 kadro dereceli Zabıta Komiseri kadrosunun alınması  amacıyla hazırlanan III Sayılı Memur Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinin onaylanarak geçerlilik kazandırılması ve yine Belediyemiz Meclisinin 08.05.2007 tarih ve 22 sayılı kararı ile ihdas edilen Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 2 adet  5 kadro dereceli Şef ve  3 adet 6 kadro dereceli  Şef kadrosunun kaldırılarak yerine Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 5 adet 3 kadro dereceli Şef kadrosunun alınması amacıyla hazırlanan II Sayılı Memur Boş Kadro Değişikliği Cetvelinin onaylanarak geçerlilik kazandırılmasının Belediyemiz Meclisinceoybirliği ile kabulü.
 
 
01.03.2010
 
 
23
İlçemiz Mermerli Mahallesi 479 ada 59 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın zemin ve 1. katındaki yaklaşık 800 m2’lik alanda  ilçemiz ve köylerine hizmet verecek olan Menemen Sosyal Güvenlik Merkezi hizmet binasının tadilatının Belediyemizce  bedelsiz olarak üstlenilmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin ( a ) bendi hükümleri uyarınca Belediyemiz Meclisinceoybirliği ile kabulü
 
 
01.03.2010
 
 
 
 
24
Belediyemiz Meclisinin 20.02.2000 tarihli toplantısında alınan  29 sayılı karar ile ilçemiz Mermerli Mahallesi 5474 ada 1 parseldeki Sosyal Sigortalar Kurumuna Dispanser yapılmak üzere tahsis edilen taşınmazın üzerindeki tahsis kararının kaldırılmasının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( e ) bendi hükümleri uyarınca Belediyemiz Meclisinceoybirliği ile kabulü.
 
 
01.03.2010
 
 
25
 İlçemiz Kasımpaşa Mahallesi 32 K IIIc paftası İmar Planında “Meydan ve Yeraltı Otoparkı” alanı olarak ayrılmış olup, bahse konu alanda Belediyemizce yer altı otoparkı yapılması planlanmıştır. İlçemiz Hükümet Meydanında yapılacak olan yer altı otoparkının  yapımı için İller Bankasından kredi talebinde bulunulmasının; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( d ) bendi hükümleri uyarınca Belediyemiz Meclisinceoybirliği ile kabulü.
 
 
01.03.2010
 
 
26
Belediyemizce alınmakta olan Emlak, ÇTV vb. vergi, resim ve harç gelirlerimiz ile İller Bankası paylarımızın toplandığı aşağıda belirtilen hesaplarımızın  kamu yararına tahsis edilmesi ve bu hesapların haciz edilememesi, haciz işlemlerinin Belediyemiz kira gelirleri hesaplarına uygulanmasının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( e ) bendi hükümleri uyarınca Belediyemiz Meclisinceoybirliği ile kabulü.
 
 
01.03.2010
 
 
27
Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun ; Koyundere Zeytinlikuyu mevkii 320 parselde kayıtlı 1720 m2 yüzölçümlü tarlanın, Çavuşköy Karayerler Mevkii 131 parselde kayıtlı 6300 m2 yüzölçümlü tarlanın, Asarlık 475 ada 2 parselde kayıtlı 333 m2 yüzölçümlü arsanın, Koyundere 4330 ada 2 parselde kayıtlı 218 m2 yüzölçümlü taşınmazın, Seyrek Tuzçullu Mah. 218 ada 13 parselde kayıtlı 2222 m2 yüzölçümlü tarlanın satışlarının yapılmasının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( e ) bendi hükümleri uyarınca Belediyemiz Meclisinceoyçokluğu ile kabulü.
 
 
01.03.2010
 
 
28
İzmir ili, Menemen İlçesi sınırları içerisinde kalan tüm mahallelere ait imar planları üzerinde yapılan inceleme sonucunda, ekli planlar üzerinde tespit edilen otopark alanlarının  yürürlülükteki yasalar çerçevesinde gerekli düzenlemeler yapılması için Bölge Otopark Alanı (BOP) olarak  düzenlenmesi istenmektedir. Komisyonumuzca yapılan çalışma sonucunda; yetki alanımızdaki mahallelerde Bölge Otopark  Alanı olarak yapılan  imar  düzenlemelerinin bölgemiz için yararlı olacağı düşünülmektedir.Bölge Otopark Alanı (BOP)  düzenlenmesinin oybirliği ile kabulüne ilişkin imar Komisyonu Raporunun Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü
 
 
 
01.03.2010
 
 
 
29
Belediyemiz Meclisinin 04.01.2008 Tarih 06 sayılı kararı ile , İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. Maddesi hükmü uyarınca tespit etmiş olduğu “İlçemiz Belediye Sınırları  ve Mücavir Alanları içerisinde kalan İçkili yer Bölgesi”ne , Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne  yapılan başvurular sonucunda ;“Ulukent 30 Ağustos  Mahallesi 3. Cadde No:16/6”adresinin ilave edilerek tadil edilmesinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Hukuk Komisyonu Raporunun Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü.
 
 
 
 
 
 
 
01.03.2010
 
 
 
 
 
 
 
30
İzmir İli, Menemen İlçesi 1/1000 Uygulama İmar planının 32L IVd paftasında konut alanı olarak ayrılan 5360 ada 9 parsele 21.01.2010 tarih ve 7 sayılı inşaat ruhsatı verilmiştir. Yapı müteahhidi kurucu Girişim İnş. Taah. Ltd. şirketinin vade tarihi olan 30.04.2010 tarihi itibari ile Belediyemize 94.060.92 TL. tahakkuk eden yapı ruhsatı harcı ve yapı ruhsatı bitiminde verilecek olan Yapı Kullanma İzin Belgesi ile ilgili harçlara karşılık 5360 ada 9 parseldeki C blok Zemin Kat 1 nolu meskenin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi hükmü uyarınca takas edilmesine ve Belediye hizmet binası olarak kamu yararına kullanılması istenmiştir. Komisyonumuzca yapılan incelemelerde; yapılmak istenen takas sonucu Şirketin Belediyeye olan borcu ile takas edilecek dairenin aynı değerde olması  sebebiyle  oy çokluğu ile kabulüne ilişkin İmar-Hukuk ve Plan-Bütçe Komisyonunun  Raporunun Belediyemiz Meclisince oyçokluğuile kabulü. (Komisyon Üyelerinden Durmaz BAYRAKTAR, Ali KESMEZ, Pelin YAYALAR, Zeki YÜCEL, Mustafa UZUNALLI ve Mehmet AYDIN’ın “Şirket adına tahakkuk eden harç tutarı ile takas edilecek olan daire bedelinin farklı olması ve yapının henüz mevcut olmaması” nedeniyle komisyon raporuna muhalefet şerhi koymuşlardır)

 
 
02.04.2010  TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
 
 

 
Karar
Tarihi
 
Karar No
 
Karar Özeti
 
02.04.2010
 
31
5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesinin a bendi ve Belediye Çalışma Yönetmeliğinin  20. maddesi hükümleri uyarınca Belediyemiz Encümen Üyeliği için yapılan gizli oylama sonucunda; Encümen Üyeliklerine Mustafa SEVİNÇ (25) oy, Mehmet ÇELİK (21) oy, Ahmet BAYKAL  (21) oy alarak seçilmişlerdir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02.04.2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi ve Belediye Çalışma Yönetmeliğinin  21. maddesi hükmü gereğince Belediyemiz Meclisince kurulacak ihtisas komisyonlarının; Plan-Bütçe, İmar, Hukuk, Tarım-Çevre, Kadın-Erkek Eşitliği, Eğitim-Kültür-Spor-Ulaşım ve Esnaf-Meslek Odaları Komisyonu olarak belirlenmesine ve üye sayılarının da 5 (Beş) olarak belirlenmesine, İhtisas Komisyonu Üyeliklerine;
Plan-Bütçe Komisyonu        İmar Komisyonu                          Hukuk Komisyonu                                                            
1-Oskay DÖNMEZ                1-Mustafa SEVİNÇ                    1-Veli ÇAYLAK
2-Veli ÇAYLAK                    2-Naci ÖZSU                              2-Masum HAMAN
3-Adnan GÖKDEMİR           3-Ergun ATEŞ                             3-Hilmi ALSANCAK
4-Pelin YAYALAR               4-Mustafa UZUNALLI                4-Durmaz BAYRAKTAR
5-Mehmet AYDIN                 5-Ali KESMEZ                           5-Zeki YÜCEL
 Tarım-Çevre Komisyonu                         Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu                
 1-Recai ÖNAL                                            1-Serpil ERTUĞ
 2-İrfan ARAS                                              2-Nuray KIZILTEPE
 3-Veli DAL                                                 3-Ercan ŞENEL
 4-Mustafa FURUNCU                                4-Hülya ÖZENOĞLU
 5-Günay SİVRİTEPE                                  5-Tanzer SUCU
Eğitim-Kültür-Spor-Ulaşım Komisyonu               Esnaf-Meslek Odaları Komisyonu
 1-Yakup EYRİCE                                                           1-Doğan ÇANDARLI
 2-Emin GÖRER                                                              2-Hilmi ALSANCAK
 3-Doğan ÇANDARLI                                                     3-Ergun ATEŞ
 4-Mustafa FURUNCU                                                    4-Hülya ÖZENOĞLU
 5-Günay SİVRİTEPE                                                     5-Tanzer SUCU’nun
 1 (Bir) yıl süre ile Meclis İhtisas Komisyonu üyeliğine seçilmelerine oybirliği ile kabulü.
 
 
02.04.2010
 
 
 
 
33
5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanan Belediyemizin 01.01.2009-31.12.2009 tarihleri arasındaki çalışmalarını içeren karar ekindeki Menemen Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin a bendi hükümleri gereği Belediyemiz Meclisince oyçokluğu ile kabulü.
 
 
02.04.2010
 
 
34
İzmir Valiliği Milli Emlak Dairesi Başkanlığının 15.03.2010 tarih 11553 sayılı yazıları ile;Belediyemiz Meclisinin 02.10.2009 tarih 77 sayılı kararı ile kabul edilen ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2009 tarih 01.1052 sayılı kararı ile onanan ve 15.02.2010 tarihinde askıya çıkarılan İlçemiz Kasımpaşa Mahallesi tapunun 359 ada 84 parselini kapsayan imar plan değişikliğine askı süresinde yapılan itirazın red edilmesine dair İmar Komisyonu Raporunun Belediyemiz Meclisince red edilmesinin oybirliği ile kabulü.
 
 
02.04.2010
 
 
35
İlçemiz sınırları içersinde yapılması istenen imar planı veya plan değişikliği taleplerinin Belediye Meclisinde görüşülerek değerlendirilmesi amacıyla Belediye Başkanlığına yapılan başvurulardan 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi hükümlerine uygun olarak alınacak Meclis Tetkik Ücretlerinin iki kaleme ayrılarak Vatandaş Başvuruları ile Resmi Kurum başvuruları (Eğitim tesisi ve Karakol, Dini Tesis ve Koruma Kurulu Müd. Başvuruları hariç) olarak ayrı ayrı ücretlendirilmesi ve Meclis Tetkik Ücretleri için yapılan vatandaş başvurularından 400-TL, Resmi Kurum Başvurularından 500-TL olarak ücret alınmasının oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan-Bütçe Komisyonu Raporunun Belediyemiz Meclisinceoybirliği ile kabulü.

 
 
 
03.05.2010-05.05.2010  TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
 
 

 
Karar
Tarihi
 
Karar No
 
Karar Özeti
 
 
03.05.2010
 
 
36
Belediyemiz bütçesinde yer alan temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderlerinin sarf, esas ve usullerini düzenlemek amacıyla hazırlanan “Menemen Belediyesi Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Tören,  Ağırlama ve Tanıtım Giderleri Yönetmeliği Taslağının” 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (m) bendi hükümleri uyarınca Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü.
 
 
03.05.2010
 
 
37
Kıbrıs İskele Belediyesinin daveti üzerine Sanat ve Kültür Etkinliklerine katılmak üzere   6 – 9 Mayıs 2010 tarihlerinde Kıbrıs’a gidecek olan Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyelerinin gezi süresince görevli, izinli sayılmaları ve gezi süresince yapılacak olan tüm harcamaların Belediyemiz bütçesinden karşılanmasının oybirliği ile kabulü.
 
 
03.05.2010
 
 
38
Mülkiyeti Belediyemize ait Asarlık 513 ada 1 parseldeki 1200m2 yüzölçümlü arsanın ve 513 ada 3 parseldeki 1002m2 yüzölçümlü arsanın satışının yapılmasının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( e ) bendi hükmü uyarınca Belediyemiz  Meclisince oyçokluğu ile kabul
 
03.05.2010
 
39
İlçemiz sınırları içersindeki Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Okul ve Camilerin bakım ve onarımının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin ( b ) ve 75. maddesinin ( a ) bendi hükmü uyarınca Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabul
 
05.05.2010
 
 
40
Menemen Belediyesi 2009 Yılı İdare ve Kesin Hesapları, Yönetim Dönemi Hesaplarının oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan-Bütçe Komisyonu Raporunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin b bendi hükümleri gereği Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
05.05.2010
 
 
41
5747 Sayılı Yasa uyarınca tüzel kişiliği sona ererek bağlanan Asarlık, Emiralem, Koyundere, Ulukent, Seyrek, Maltepe ve Türkelli İlk Kademe Belediyelerinin 2009 Mali Yılına ait 3 Aylık İdare ve Kesin Hesap Cetvellerinin oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan-Bütçe Komisyonu Raporunun  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin b bendi hükümleri gereği Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
05.05.2010
 
 
42
5747 Sayılı Yasa hükümleri uyarınca tüzel kişiliği sona ererek Belediyemize bağlanan Seyrek, Maltepe, Türkelli belde belediyelerinde mahallelerin  sınırlarının topolojik yapısının  hatalı olması nedeniyle yeniden düzenlenmeler yapılmasının oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar Komisyonu Raporunun  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( n ) bendi hükümleri gereği   Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü.
 
 
05.05.2010
 
 
43
5747 Sayılı Yasa hükümleri uyarınca tüzel kişiliği sona ererek Belediyemize bağlanan belde belediyelerinde ve ilçe merkezinde ekli listede belirtilen sokak ile cadde isimlerinin tekrarlı durumda olması ve topolojik yapısının  hatalı olması nedeniyle yeniden düzenlenmesinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar Komisyonu Raporunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( n ) bendi hükümleri gereği  Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü.
 
 
05.05.2010
 
 
44
2010-2014 yıllarını kapsayan ve ekli listede belirtilen taşınmazların Belediyemiz 5 yıllık imar programına alınmasının oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar Komisyonu Raporunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( u ) bendi hükümleri gereği   Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü.
 
 
05.05.2010
 
 
45
İzmir ili Menemen İlçesi Maltepe sınırları içerisinde kalan tapunun 1511 parseline kayıtlı mera mülkiyeti üzerinde bulunan belediyemize ait su depoları  İZSU ile yapılan  protokol kapsamında devrinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla su depolarının bulunduğu alana ait imar planı hazırlanmıştır. Yapılan planda kadastral mülkiyetten ayrılan imar adasının etrafında 10mt. bahçe mesafesi önerilmiştir. Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda; hazırlanan imar planı önerisinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar Komisyonu Raporunun Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü.
 
 
 
 
 
05.05.2010
 
 
 
 
 
46
İzmir ili Menemen İlçesi Koyundere sınırları içerisinde yapımı başlatılan 568 konut ve sosyal tesisi inşaat alanının yol talebinin değerlendirilmesi aşamasında Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü’ne tahsisli alanlarda sorunlar karşımıza çıkmıştır. Sorunları ortadan kaldırabilmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığının görüşleri doğrultusunda, Büyükşehir Belediyesi ve Belediyemizin ortaklaşa imar planı tadilatı hazırlanmıştır. Yapılan bu  tadilat ile Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü arazileri korunarak etrafında bir düzenlemeye gidilmiştir.Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda  açılacak olan yolun etki alanında bulunan Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünün de söz konusu imar planı değişikliği hakkında uygun görüşü alınmıştır.Yapılan imar planı çalışmasının oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar Komisyonu Raporunun Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü.

 
 
04.06.2010  TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
 
 

 
Karar
Tarihi
 
Karar No
 
Karar Özeti
 
 
04.06.2010
 
 
47
Belediyemiz bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi 3.fıkrası hükmü gereğince mevcut memur kadro cetvelimizde boş bulunan Teknik Hizmetler Sınıfı 8 kadro dereceli Şehir Plancısı kadrosu karşılık gösterilmek üzere  tam zamanlı sözleşmeli olarak çalışacak olan Şehir Plancısına  ödenecek aylık net ücretin 1950-TL olarak belirlenmesinin oybirliği ile kabulü.
 
 
04.06.2010
 
 
48
Mülkiyeti Belediyemize aitSeyrek Tuzçullu Köyü 137 ada 1 parseldeki 35.931m2 yüzölçümlü tarlanın ve Seyrek Günerli Köyü 127 ada 4 parseldeki 26.352m2 yüzölçümlü tarlanın satışının yapılmasının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( e ) bendi hükmü uyarınca Belediyemiz Meclisinceoyçokluğu ile kabulü.
 
 
04.06.2010
 
 
49
İzmir ili Menemen ilçesi sınırları içersinde muhtelif bölgelerde bulunan trafo yerlerinin yetersizliği sebebiyle Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından hazırlanan yatırım programında yer alan trafo yerlerinin belirlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği talep edilmektedir. Yapılan inceleme sonucunda yapılmak istenen trafo yerlerinin uygun bölgeler olduğu tespit edilmiş ve yapılan imar planı çalışmasının oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar Komisyonu Raporunun Belediyemiz Meclisinceoybirliği ile kabulü.
 
04.06.2010
 
50
Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Gaybi Mahallesi Uygulama İmar Planımızın 32KIII d 1/1000 ölçekli paftasına isabet eden tapunun 354 ada 30 parselinde kayıtlı 216m2 yüzölçümündeki kagir apartman vasfındaki taşınmazın 5393 Sayılı Kanununun 18. maddesinin ( e ) bendi hükmü gereğince “Belediye Hizmet Binası-Fen İşleri Müdürlüğü” olarak tahsis edilmesi ve kamu yararı kararı alınmasının oybirliği ile kabulü.

 
 
02.07.2010  TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
 

Karar
Tarihi
Karar No
 
Karar Özeti
 
 
02.07.2010
 
 
51
Belediyemiz bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi 3.fıkrası hükmü gereğince mevcut memur kadro cetvelimizde boş bulunan Teknik Hizmetler Sınıfı 8 kadro dereceli Mühendis kadrosu karşılık gösterilmek üzere  tam zamanlı sözleşmeli olarak çalışacak olan Jeoloji Mühendisine ödenecek aylık net ücretin 1950-TL olarak belirlenmesinin oybirliği ilekabulü.
 
 
 
02.07.2010
 
 
 
52
Belediyemizce alınmakta olan Emlak, Çevre Temizlik, Yangın Sigorta Vergisi vb. vergi, resim ve harç gelirlerimizin toplandığı aşağıda belirtilen PTT Posta Çeki Hesabımız ile  İzmir Büyükşehir Belediyesi İzsu Genel Müdürlüğünce Belediyemize ödenecek olan Çevre Temizlik Vergisi Paylarımızın kamu yararına tahsis edilmesi, bu hesap ve paylarımızın haciz edilmemesi, haciz işlemlerinin Belediyemizin aşağıda belirtilen  kira gelirleri hesaplarına uygulanmasının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( e ) bendi hükümleri uyarınca Belediyemiz Meclisinceoybirliği ile kabulü.
 
 
 
02.07.2010
 
 
 
 
53
Mülkiyeti Belediyemize ait Maltepe Belediyesinin yapmış olduğu imar uygulamaları sonucu oluşmuş  bulunan 376-1372-380-1373 parseller ve kuzeyinde Kubilay Caddesi güneyinde 61 nolu sokak, batısında sulama kanalı, doğusu 56 no’lu sokakla çevrili olan yaklaşık 3000 m2  yüzölçümündeki tescil harici alanda ihdas sonucu oluşacak olan yeni ada, parselin ve yine mülkiyeti Belediyemize ait Seyrek 149 ada 7 parseldeki 739 m2 arsa vasfındaki taşınmaz ile 149 ada 8 parseldeki 627m2 yüzölçümündeki arsanın satışının yapılmasının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( e ) bendi hükmü uyarınca Belediyemiz Meclisince oyçokluğu ilekabulü.
 
 
 
02.07.2010
 
 
 
 
 
54
İzmir ili Menemen ilçesi Yahşelli sınırları içersinde kalan mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 32L IVd paftasına isabet eden tapunun 634 parseli meri imar planında yeşil alan kullanımındadır. İmar plan değişikliği ile bölgedeki yeşil alanı kaldırarak Sağlık Alanı kullanımında düzenlenmek istenmektedir. Menemen Devlet Hastanesi bahçesinin genişletilmesi ve rahatlatılması amacı ile yapılacak yeşil alan iptali İmar Kanununa uygunluk arz etmemektedir. İmar planı sınırlarımız içersinde emsal yeşil alan gösterilememektedir. Yapılan inceleme sonucunda imar planı çalışmasının  oybirliği ile reddine ilişkin İmar Komisyonu Raporuna konu önergenin reddinin Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü
 
 
 
02.07.2010
 
 
 
 
 
 
 
55
İzmir ili Menemen ilçesi  Ulukent sınırları içersinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 29K IId paftasına isabet eden tapunun 595 parselinin kuzeyinde bulunan 7mt yaya yolu bulunduğu tespit edilmiştir. Bölgenin doğusuna yapımı planlanan ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 14.05.2010 tarih ve M.35.0:İBB.0:10.04.301.05.01-01.770 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan Yönetim Merkezi (Emniyet Hizmet Alanı) kullanımındaki alana hizmet edecek olan ulaşımın sağlanabilmesi için 7 mt’lik yaya yolunun 20mt olarak düzenlenmesi istenmektedir. Yapılan inceleme sonucunda imar planı çalışması  oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar Komisyonu Raporuna konu önergenin  Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü.
 
 
02.07.2010
 
 
 
 
 
 
56
Belediyemiz Meclisinin 04.01.2008 tarih 06 sayılı kararı ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. maddesi hükmü uyarınca tespit etmiş olduğu “İlçemiz Belediye Sınırları ve Mücavir Alanları İçersinde Kalan İçkili Yer Bölgesine” Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne yapılan başvurular sonucunda Mermerli Mahallesi Kılıçaslan Sokak No:7/A adresinin ilave edilerek tadil edilmesinin oybirliği ile reddine ilişkin İmar ve Hukuk Komisyonu Raporuna konu önergenin reddinin Belediyemiz Meclisinceoybirliği ile kabulü.
 
02.07.2010
 
57
4. Devlet Üniversitesinin Menemen’e kazandırılmasını sağlamak amacıyla gereken çalışmaları yürütmek üzere kurulacak ve koordinasyonunu Menemen Kent Konseyinin sağlayacağı komisyona Belediye Meclis Üyelerinden Yakup EYRİCE, Ali KESMEZ ve Nurettin KOÇMAN’ın üye olarak seçilmesinin Belediyemiz Meclisince  oybirliği ile kabulü

 
  
02.08.2010 – 06.08.2010  TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
 

Karar
Tarihi
Karar No
 
Karar Özeti
 
 
 
02.08.2010
 
 
 
58
Mülkiyeti Belediyemize ait Süzbeyli mahallesi 143 ada 1 parselde bulunan 85.942 m2 taşınmazın, “Gediz Sulak Alan Araştırma ve Gözlem Merkezi” oluşturulması amacıyla İzmir Kuş Cenneti Koruma ve Geliştirme Birliğine 5393 sayılı Belediye Kanununun  75. maddesinin (d) bendi ve Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkındaki Yönetmeliğin 12. maddesi hükümlerine uygun olarak bedelsiz olarak devrinin yapılmasının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi hükmü uyarınca  Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü.
 
 
02.08.2010
 
 
59
Mülkiyeti Belediyemize ait Seyrek - Günerli Mahallesi, tapunun 147 ada 9 parselinde kayıtlı 14.297 m2yüzölçümlü tarla vasfındaki taşınmazın satışının yapılmasının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi hükmü uyarınca Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü.
 
 
 
02.08.2010
 
 
 
 
60
Mülkiyeti Belediyemize ait Seyrek mahalle sınırları içerisinde kalan 14d-III c imar paftasında B.H.Z.(Su Deposu) olarak ayrılan, tapunun 556 ada 1 parselin bir kısmına ait ifrazen kamulaştırma, tevhid ve yoldan ihdas işlemlerini kapsayan imar uygulamaları sonucunda oluşacak yeni parselin İZSU Genel Müdürlüğüne 5393 sayılı Belediye Kanununun  75. maddesinin (d) bendi ve Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uygun olarak  devri yapılıncaya kadar tahsis edilmesinin oybirliği ile kabulü.
 
 
 
02.08.2010
 
 
 
 
 
61
İzmir İli Menemen İlçesi sınırları içerisinden geçen,  İzmir Çevreyolu devamı olan Karayolları Genel Müdürlüğünce projelendirme çalışmaları devam eden Otoyol çalışması , 5747 sayılı kanun ile belediyemize bağlanan birçok belde belediyesindeki yürürlükte bulunan imar planlarını kullanılmaz konuma getirmektedir. Tamamlanarak kamulaştırma aşamasına gelen otoyolun bölgedeki imar planlarına sıkıntıya sokmaması amacıyla yaklaşık 3500 ha'lık alanda 1/5000 nazım ve 1/1000 uygulama imar planları revizyon edilmek istenmektedir. Yapılmak istenen 1/5000 nazım ve 1/1000 Uygulama imar planlarında gerekli olan ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 14. maddesi gereğince jeolojik-jeoteknik etütlerinin yaptırılması zorunlu olduğundan, söz konusu jeolojik-jeoteknik etütlerin yaptırılması için, İller Bankası'na yetki verilmesinin Belediyemiz Meclisinceoybirliği ile kabulü.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02.08.2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
62
4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanunun 4. maddesine  5856 sayılı kanunla eklenen ek fıkra hükmü uyarınca yapılan gizli oylama sonucunda Çiftçi Malları Koruma Meclisi ve Murakabe Heyeti Üyeliğine ;
                                 ÇİFTÇİ MALLARI KORUMA MECLİSİ
Asil Üyeler                                                         Yedek Üyeler
1.Murat ŞENGÖK                                                 1. Aziz CİVAN
2.Hasan Basri BEBEK                                           2. Yücel UYSAL
3.Mümin BÜTÜN                                                  3. Mustafa KAÇAR
4.Hasan SİVRİTEPE                                              4. Hamdi ÖZUYANIK
5.Nazmi AKIN                                                       5. Okan OK
 
MURAKABE HEYETİ
                Asil Üyeler                                                Yedek Üyeler
1.Yılmaz GÜRAL                                        1. Fatih İNCEOĞLU
2.Şeref SOFUOĞLU                                    2. Enver DİNLER
3.Recai ÖNAL                                              3. Birol OK
4.Nusrettin GÜRSOY                                   4. Fikret YENİCELİ
5.Emre VURAL                                            5. Ali BODUR
 ( 31 ) Otuz bir oy alarak seçilmişlerdir.
 
 
 
 
 
 
02.08.2010
 
 
 
 
 
 
63
İzmir İli, Menemen İlçesi 1/1000 Uygulama İmar planının 31L-1D paftasında konut alanı olarak ayrılan 5112 ada 1 parsel ve 5145 ada 1 parsele 18.06.2010 tarih ve 82-83 sayılı inşaat ruhsatları verilmiştir. Yapı müteahhidi Boyraz İnş.Turz.Mek.İnş.Teks.Gıda San.Tic.Ltd. Şirketinin vade tarihi olan 18.08.2010 tarihi itibari ile Belediyemize 96.420.- TL. tahakkuk eden yol katılım bedeli ve kat artışı harçlarına  karşılık 5112 ada 1 parseldeki A blok Zemin Kat 3 nolu meskenin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( e ) bendi hükmü uyarınca takas edilmesine ve Belediye Hizmet Binası olarak kamu yararına kullanılması istenmiştir.Yapılan incelemelerde; yapılmak istenen takas sonucu Şirketin
Belediyeye olan borcu ile takas edilecek dairenin aynı değerde olması  sebebiyle  oy çokluğu  ile kabulüne ilişkin İmar-Hukuk-Plan-Bütçe Komisyonu Raporuna konu önergenin oyçokluğu ile kabulü.
 
 
 
 
 
06.08.2010
 
 
  
 
 
64
İzmir Çevre yolu devamı olan Karayolları Genel Müdürlüğünce 2007 yılında Proje Mühendislik Hizmetleri işi kapsamında yapılan çalışmalar devam etmektedir. Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün  16.07.2010 tarihli yazılarında Belediyemiz yetki sınırları içerisinde Ulukent ve Koyundere sınırları içerisindeki otoyol güzergahının ve bağlantılarının imar planları üzerine işlenmesi talep edilmektedir. Belediyemiz yetkisi altında bulunan ve 1/1000 Uygulama İmar planlarının 29J 2b-29J 2c-29J 3b-29J 3d-28J 2a-28J 2d-28J 3a30K 4d-30K 4a-30K 4b-30K 3a-30K 3b-30K 2c-30L 1d-30L 1a-29K 1a-paftaları ile otoyolun geçtiği imar planı sınırları dışında kalan bölümünün Karayolları tarafından hazırlanan şerit halindeki halihazır haritalara    isabet eden otoyol güzergahının ve bağlantılarına ait  kamulaştırma sınırları paftalar üzerine işlenerek gerekli   düzenlenme yapılmak istenmektedir. Yapılan inceleme sonucunda imar planı çalışmasının  oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Hukuk Komisyonu Raporuna konu önergenin oybirliği ile kabulü. 
 
 
 
 
 
 
 
06.08.2010
 
 
 
 
 
 
 
65
5747 Sayılı Yasa hükümleri uyarınca tüzel kişiliği sona ererek Belediyemize mahalle olarak  bağlanan Maltepe Belde Belediyesi ile  Hatundere köyünün, mahalle ve köy sınırlarının topolojik yapısının  hatalı olması nedeniyle söz konusu mahalle ve köy sınırları yeniden düzenlenmiştir.
Maltepe Cumhuriyet ( 75. Yıl Cumhuriyet ) Mahallesi;
Batıda sınırı: 101 ada1 parsel, 102 ada 1 parsel, 103 ada 1 parsel, 105 ada 1 parsel, 106 ada 1 parsel, 107 ada 1 parsel, 108 ada 1 parsel, 109 ada 1 parsel, 110 ada 1 parsel, 147 ada 1 parsel, 155 ada 1 parsel, 1334 parsel, 1336 parsel  ile 989 parsellerinin sınırı Foça ilçe sınırımızı oluşturmaktadır.
Hatundere Köy sınırı;
Kuzey sınırı 184, 176, 183, 177, 178, 189, 179, 180, 182, 181, 185, 188, 187, 186, 213,212, 214, 215, 216, 217,219, 630, 637, 617, 618, 631, 629, 636, 614, 230, 645, 644 paseller ile 83 ada 1-12 parseller, 84 ada 1-2-11-12 parseller 42, 43, 44, 53, 54, 55 adaların tamamı Hatundere sınırında kalacak şekilde Aliağa ilçe sınırımızı oluşturmaktadır.
Yapılan inceleme sonucunda yukarıda belirtilen şekilde  oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Hukuk Komisyonu Raporuna konu önergenin Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü.
 
 
 
06.08.2010
 
 
 
 
 
 
 
 
66
İzmir ili Menemen İlçesi Yahşelli köyü sınırları içerisinde 362 parsel Mera vasfında olup mevcut 1/1000 Uygulama İmar Planlarda yeşil alan ve Genel Bütçeli Dairelerin ihtiyacını karşılayabilecek  kullanımlara ayrılmıştır. Ancak 5216 ve 5747 sayılı Kanunlar ile yetki alanlarının oldukça büyümesi sonucu Menemen’deki birçok kurumda olduğu gibi Hizmet Binası yetersizliği nedeniyle Jandarma hizmetlerinde zorluklar yaşanmaktadır. Jandarma Hizmet Binası için imar planları içerisinde yapılan yer seçimi araştırmalarında Yahşelli köyü 362 parselin batısındaki mevcut planda yeşil alan kullanımında bulunan bölge uygun bulunmuştur. Yeşil alanın yaklaşık 24.000m2 lik bölümü Jandarma alanı olarak düzenlenirken, yeşil alandan 2350m2lik bölüm mevcut kullanımı olan yeşil alan olarak kalmıştır.  Alanın güney bölümü yol boyunca otopark olarak düzenlenmiştir. Yapılan çalışma sonucu azalan  yeşil alanın büyüklüğü kadar bir alan yapılacak olan 1/5000  Nazım imar planlarında aynı bölgede gösterilecektir. Yapılan inceleme sonucunda imar planı çalışmasının oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Hukuk Komisyonu Raporuna konu önergenin Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06.08.2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
67
İzmir ili Menemen İlçesi Esatpaşa Mahallesi sınırları içerisinde Çanakkale karayolu ile Demiryolu arasında kalan, Asarlık deresinin kuzeyinde bulunan 1/1000 uygulama imar planının 31K IIIb paftasındaki Ağaçlandırılacak Alan kullanımındadır. Komisyonumuzca yapılan incelemede; 3030 sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Tip İmar Yönetmeliğinin 23. maddesinde Tehlikeli Alanlar başlığı altında “Taşkın, heyelan ve kaya düşmesi gibi afet alanlarında bulunan sıhhi ve jeolojik mahzurları olan veya bunlar gibi tehlikeli durumlar arzetmesi yüzünden imar planlarına veya ilgili idarelerce hazırlanmış veya onaylanmış raporlara göre yapılması yasak edilen alanlar ifraz edilemez. Bu gibi yerlerde arazi takviyesine matuf tesislerden başka yapı yapılamaz. İmar planlarında yukarıdaki sebeplerle "Ağaçlandırılacak alan" olarak gösterilen alanlarda da aynı esaslara uyulur.” denmektedir.Bölgeye ait Belediyemiz tarafından yaptırılan Zemin Etüd çalışmaları tamamlanmış olup, İzmir Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce onaylanan rapora göre bölgenin yapılaşmasında bir sakınca bulunmamıştır. Bu gelişmeler sonucunda mevcut planda Ağaçlandırılacak Alan kullanımının yaklaşık 25000 m2 si konut alanı, 3150m2 lik kısmı da Spor Tesisi kullanımı olarak düzenlenmek istenmektedir. Bu alanda 2650m2 yeşil alan ayrılabilmektedir.Yapılan inceleme sonucunda imar planı çalışmasının oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Hukuk Komisyonu Raporuna konu önergenin Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü.  

 
 
04.10.2010 – 08.10.2010  TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
 
 

Karar
Tarihi
Karar No
 
Karar Özeti
 
 
 
04.10.2010
 
 
 
68
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğinin 10. maddesi hükümleri uyarınca Genel İdari Hizmetler Sınıfı 4 kadro dereceli Emlak ve İstimlak Müdürü kadrosunun alınması amacıyla hazırlanan ve yazımız ekinde sunulan ( I ) sayılı Memur Kadro İhdası Cetvelinin onaylanarak geçerlilik kazandırılmasının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( l ) bendi hükmü uyarınca  Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü
 
 
 
04.10.2010
 
 
 
 
 
69
İzmir ili, Menemen ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve hali hazırda üzerinde fonksiyonunu yitirmiş, köhnemiş veya çarpık yapılaşmanın yoğun olarak bulunduğu bölgeleri kapsayan TOKİ-Belediye işbirliği ile ilçemiz Ahıhıdır Mahallesinde yapılacak olan Kentsel Yenileme (Gecekondu Dönüşüm) Projeleri kapsamında görüşmelerde bulunup, ön protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Tahir ŞAHİN’e yetki verilmesinin Belediyemiz Meclisinceoybirliği ile kabulü
 
 
 
04.10.2010
 
 
 
70
Belediyemiz imkanlarının kısıtlı ve yetersiz olması nedeniyle Belediyemiz 5 yıllık yatırım programında yer alan ve ihalesi yapılan ilçemiz Kasımpaşa Mahallesi 145 ada 9-14-15 parseller üzerinde yapılacak olan 2 katlı yer altı otopark projesini sonuçlandırmak için 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 24. ve 27. maddesine istinaden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından Belediyemize 1.000.000-TL maddi yardım talebinde bulunulmasının Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü
 
08.10.2010
 
71
Plan-Bütçe Komisyonu Raporuna konu Belediyemiz 2011 Mali Yılına ait Performans Programı 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin  ( a ) bendi hükümleri uyarınca Belediyemiz Meclisince  oyçokluğu ile kabulü
 
 
 
08.10.2010
 
 
 
 
72
2011 Mali Yılı Bütçesinde Bütçe Denge Kararnamesi madde madde, Gider Bütçesinde Kurumsal Kodlaması yapılan Birimlerin Fonksiyonel Kodlamasının Birinci Düzeyi, Gelir Bütçesinin Ekonomik Kodlamasının Birinci Düzeyi, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi, Ayrıntılı Harcama Programları ile Finansman Programları 3 aylık dönemler itibari ile toplamları üzerinden birinci düzeyi ve 2011 Mali Yılı Gelir Tarifeleri dışında kalan diğer hususlar usule uygun olarak yapılan oylamada ad okunmak suretiyle teklif edildiği şekilde aynen kabulüne Belediyemiz Meclisince oyçokluğu ile kabulü.
 
 
08.10.2010
 
 
 
 
 
 
73
İmar ve Hukuk  Komisyonu Raporuna konu ; İlçemiz Belediye Sınırları ve Mücavir Alanları İçerisinde Kalan İçkili Yer Bölgesine Türkeli Yıldırım Mahallesi Çanakkale Asfaltı Üzeri No:46 adresinin ilave edilerek tadil edilmesinin kabulüne Belediyemiz Meclisince oyçokluğu ile karar verilmiş olup, yine  Kasımpaşa Mahallesi Ragıpdere Sokak No:10, Mermerli Mahallesi Merdivenli Pazar Yeri No:34 ve Ulukent Ahmet Efendi Mahallesi 1107 Sokak No:6 adresinin ilave edilerek tadil edilmesinin reddine Belediyemiz Meclisince  oybirliği ile kabulü.
 
 
 
08.10.2010
 
 
 
 
 
 
74
İzmir ili Menemen ilçesi Ulukent bölgesi sınırları içersinde muhtelif bölgelerde bulunan 5 adet 3x4 mt. ebatlarında regülatör ve vana grupları İzmirgaz tarafından yapılmak istenmektedir. Yapılmak istenen regülatör ve vana gruplarına ait imar planları üzerinde yerlerinin belirlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği talep edilmektedir. Yapılan inceleme sonucunda hazırlanan imar planı tadilatının oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar Komisyonu Raporu Belediyemiz Meclisince incelenmiş olup, rapora konu önergenin İmar Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü.
 
 
 
 
08.10.2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75
İzmir ili Menemen ilçesi Emiralem Bölgesi Değirmendere Mevkii tapunun 906 parseli 3. derece Arkeolojik Sit Alanı içersinde imar planı dışındadır. 11680m2’lik alana sahip olan mülkiyet için Özel Eğitim Alanı olarak 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı hazırlanmış 22.07.2010 tarih 5935 sayılı İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ve 10.05.2010 tarih 01.724 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisinin Kararı ile onanmıştır. Onaylanan 1/5000 Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı hükümlerine uygun olarak E=1.00 yapılanma koşulunda, Özel İlköğretim Tesisleri Alanı kullanımında 1/1000 Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanmıştır. Yapılan inceleme sonucunda hazırlanan 1/1000 Koruma Amaçlı İmar Planının oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar Komisyonu Raporu Belediyemiz Meclisince incelenmiş olup, rapora konu önergenin İmar Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü

 
 
01.11.2010  TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

Karar
Tarihi
Karar No
Karar Özeti
01.11.2010
76
Belediyemiz yetki, görev ve sorumlulukları çerçevesinde yürütülecek kamu hizmetlerinin etkin ve verimli olarak yerine getirilebilmesi amacıyla,  gerek hizmet alımları gerekse ortak proje geliştirilerek bu projelere maddi kaynak ve destek sağlayabilme koşulunun oluşturulmasında Belediyemize önemli  fayda sağlayacak olan; Şirket ortakları tarafından şirket hisselerinin % 98’ini şartsız ve bedelsiz hibe suretiyle Menemen Belediyesine devredilmesi teklif edilen Men-Bel Peyzaj İnşaat Taahhüt Nakliyat Temizlik Onarım Bayındırlık Taşımacılık Güvenlik Yemek Ve Defin Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’neortak olunmasının Belediyemiz Meclisince oyçokluğu ile kabulü.
01.11.2010
 
 
77
5747 Sayılı Kanun hükümleri uyarınca tüzel kişiliği sona eren ilk kademe Belediyelerinin mahalleye dönüşmesi nedeniyle Koyundere ve Maltepe  mahallelerinde tekrarlı duruma düşen İstiklal caddesinin değiştirilmesi hususu komisyonumuzca incelenmiştir.                                    Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda; Maltepe  mahallesi,  İstiklal caddesi isminin  Demokrasi Caddesi olmasının uygun olacağının oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar Komisyonu Raporu Belediyemiz Meclisince incelenmiş olup, rapora konu önergenin İmar Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne Belediyemiz Meclisinceoybirliği ile kabulü.
01.11.2010
78
Belediye Meclis Üyesi Günay SİVRİTEPE’nin sözlü önergesi gereği; 5216 Sayılı yasa ile Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluğuna alınan İlçemiz Merkez Kabristanının kapasitesinin dolması nedeniyle;  İlçemiz sınırları içerisinde yeni mezarlık alanı olabilecek yerlerin araştırılması ve tespit edilen bölgelerin Büyükşehir Belediye Başkanlığına önerilmesi amacıyla , “Mezarlık Yeri Araştırma Komisyonu” kurulmasına ve Komisyon Üyeliklerine Belediyemiz Meclis Üyesi Recai ÖNAL, Mustafa FURUNCU, Günay SİVRİTEPE ve Nurettin KOÇMAN’ın seçilmelerinin Belediyemiz Meclisinceoybirliği ile kabulü

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.12.2010  TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
 
 

Karar
Tarihi
Karar No
 
Karar Özeti
 
 
 
 
 
 
 
01.12.2010
 
 
 
 
 
 
 
79
İzmir ili Menemen ilçesi Yahşelli Köyü Sınırları içerisinde 362 parsel mera vasfında olup, mevcut planlarda Genel Bütçeli Dairelerin ihtiyacı olabilecek kullanımlar ile yeşil alan kullanımındadır. Karayolları Genel Müdürlüğünce proje çalışmaları devam eden otoyol projeleri 362 parselin içinden geçerek bölgedeki imar planlarını oldukça fazla etkilemektedir. Bu sebeple bölgeye ait olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının tamamının revize edilmesi gerekmektedir. Bölgeyi de kapsayan halihazır haritaların tamamlanmasının hemen sonrasında bölgenin 1/5000 Nazım İmar Planları yapılacaktır. Ancak 5216 ve 5747 Sayılı Kanunlar ile yetki alanı oldukça gelişen Menemende ki birçok kurumda olduğu gibi Jandarmanın da hizmet binası yetersiz konumda kalmıştır. Bölgemizde yapılan yer seçimi araştırmalarında gerek konumu gerek büyüklüğü olarak uygun yer olarak 362 parselin batısında bulunan ve mevcut planda yeşil alan olan yaklaşık 17500 m2’lik alan tespit edilmiştir. İmar planı değişikliği ile yeşil alanın Jandarma alanı olarak düzenlenmesi istenmektedir. Yapılan çalışma sonucu kaldırılacak olan yeşil alan aynı parsel ile 292 parsel üzerindeki Belediye Hizmet Alanı olan bölgede düzenlenmek istenmektedir. Yapılan imar planı değişikliğinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar Komisyonu Raporunun Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü.
 
 
 
01.12.2010
 
 
 
 
 
80
Belediyemiz Meclisinin 04.01.2008 tarih 06 sayılı kararı ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. maddesi hükmü uyarınca tespit etmiş olduğu “İlçemiz Belediye Sınırları ve Mücavir Alanları İçersinde Kalan İçkili Yer Bölgesine” Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne yapılan başvurular sonucunda Mermerli Mahallesi Uluyol Mevkii Çanakkale Asfaltı (Anadolu Caddesi) No:4 adresinin ilave edilerek tadil edilmesine ilişkin İmar ve Hukuk Komisyonu Raporunun Belediyemiz Meclisince oyçokluğu ile kabulü.
 
 
 
01.12.2010
 
 
 
81
Mülkiyeti Belediyemize ait Süzbeyli Mahallesi 143 ada 1 parselde bulunan 85.942 m2 taşınmazın, “Gediz Sulak Alan Araştırma ve Gözlem Merkezi” oluşturulması amacıyla İzmir Kuş Cenneti Koruma ve Geliştirme Birliğine 5393 sayılı Belediye Kanununun  75. maddesinin (d) bendi uyarınca  yirmibeş yıl süre ile tahsis edilmesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi hükmü uyarınca  Belediyemiz Meclisince oybirliği ilekabulü ve söz konusu taşınmaz hakkında Belediyemiz Meclisinin 02.08.2010 tarih ve 58 no’lu meclis kararının iptal edilmesinin de Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü.

 
 

 
Menemen Belediyesi © 2008
Şehit Kemal Cd.No:5 Menemen - İZMİR
Telefon: (232) 832 16 65 Faks: (232) 832 00 06  
www.menemen.bel.tr - iletisim@menemen.bel.tr