Güncel Aktiviteler

Sinemamızda Bu Hafta

Linkler

2011 YILI KARAR ÖZETLERİ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03.01.2011  TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
 

 
Karar
Tarihi
 
Karar No
 
Karar Özeti
 
03.01.2011
 
01
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi hükümleri gereğince, Belediyemiz Meclisinin    2011 Yılında tatil yapacağı tarihin Eylül ayı olarak belirlenmesin oybirliği ile kabulü
 
 
03.01.2011
 
 
02
5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi hükümleri uyarınca Belediyemizin 2010 Mali Yılı Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt iş ve işlemlerinin denetimi amacıyla kurulacak Denetim Komisyonunun üye sayısının 3 (üç) olarak belirlenmesinin oyçokluğuile kabulü ve Denetim Komisyonu  Üyeliği için yapılan gizli oylama sonucunda; Oskay DÖNMEZ (20), Ahmet BAYKAL (20), Adnan GÖKDEMİR (20) oy alarak Denetim Komisyonuna üye olarak seçilmesi.
 
 
 
03.01.2011
 
 
 
03
Belediyemiz bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi 3.fıkrası hükmü gereğince mevcut memur kadro cetvelimizde boş bulunan Teknik Hizmetler Sınıfı 8 kadro dereceli Mühendis kadrosu karşılık gösterilmek üzere  tam zamanlı sözleşmeli olarak çalışan Jeodezi - Fotogrametri Mühendisi, yine Teknik Hizmetler Sınıfı 8 kadro dereceli Mühendis kadrosu karşılık gösterilmek üzere tam zamanlı sözleşmeli olarak çalışan Jeoloji Mühendisi, Teknik Hizmetler Sınıfı 8 kadro dereceli Şehir Plancısı kadrosu karşılık gösterilmek üzere tam zamanlı sözleşmeli olarak çalışan Şehir Plancısına 2011 yılında ödenecek aylık net ücretin 2022-TL olarak belirlenmesine ve Teknik Hizmetler Sınıfı 5 kadro dereceli Teknisyen kadrosu karşılık gösterilmek üzere tam zamanlı sözleşmeli olarak çalışan Yapı Ressamına 2011 Mali Yılında  ödenecek aylık net ücretin ise 1254-TL olarak belirlenmesinin oybirliği ile kabulü
 
 
03.01.2011
 
 
04
Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünde fiilen çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele 2011 Mali yılı içinde verilecek olan fazla çalışma ücretinin 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K Cetvelinde yer alan esaslar ve bu cetvelde belirlenen en üst limit olan brüt 428- TL olarak belirlenmesinin oybirliği ile kabulü.
 
 
 
 
 
03.01.2011
 
 
 
 
 
05
Yerelde kalkınmayı sağlayacak projeleri teşvik etmek amacıyla Kentsel Dönüşüm Alanında kalan bölgelerde yapılacak 300 konut ve üzeri yapı kooperatifleri için bina inşaat harcı ücretinin %10’u olarak ücret alınmasına,
Ulukent Mahallesinde yeni inşa edilen kapalı pazaryerinde yer tahsis edilecek her bir pazarcı esnafından toplam 4000-TL olmak üzere pazaryeri yapım harcamalarına katılım bedeli alınmasının, pazaryeri harcamalarına katılım bedelinin pazarcı esnafından 2000-TL’si peşin ve geri kalan 2000-TL’sinin de 4 eşit taksitte ödenmesi koşuluyla tahsil edilmesine,
Maltepe Düğün Salonu kira geliri olarak 240-TL ücret alınmasına ve ücret tarifeleri ile ilgili olarak yapılan değişikliklerin Belediyemiz 2011 Mali Yılı Ücret Tarife Cetveline eklenerek 2011 Yılı Ücret Tarifelerinin tadil edilmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( f ) bendi hükmü uyarınca Belediyemiz Meclisince oyçokluğu ile kabulü.
 
 
 
03.01.2011
 
 
 
06
Belediyemiz ve tapu sicil kayıtlarında halen 5747 Sayılı Yasa ile tüzel kişiliği sona ererek ilçemize bağlanan Asarlık, Emiralem, Koyundere, Seyrek, Türkeli, Ulukent ve Maltepe Belde Belediyeleri adına kayıtlı tarla vasfındaki taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine uygun olarak 5 yıl süreyle ihale ile kiraya verilmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( e ) bendi hükmü uyarınca Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü
 
 
03.01.2011
 
 
 
 
07
Son yıllarda değişen iklim koşulları ve artan yağışlar nedeniyle birçok yerleşmede sel baskınları olmaktadır. Menemen ilçesi sınırları içersinde bulunan Asarlık Çayı, Koyundere ve İncirlipınar dere yataklarının da böyle acı olaylara sebep olmaması için İZSU tarafından hazırlatılan dere yataklarının düzenlenmesi ve herhangi bir sahilinde yol düzenlenmesine ilişkin planlama çalışması yapılmıştır. Yapılan planlama çalışmasının imar planlarına işlenmesi konusunda; Hazırlanan imar planı değişikliğinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (c) bendi hükmü uyarınca Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü.
 
 
 
 
03.01.2011
 
 
 
 
08
Menemen ilçesi sınırları içersine 5747 Sayılı kanun gereği mahalle olarak bağlanan Ulukent bölgesindeki imar planlarının 29K IVa-29K IVd paftalarında bazı imar adalarında yapılanma koşullarının bulunmadığı tespit edildiği bildirilmiştir. Belediyemiz arşivinde yapmış olduğumuz çalışmalarda bu adaları kapsayan bir çalışma bulunmadığı anlaşılmıştır. Belediyemiz tarafından yapılanma koşulları bulunmayan adalar için şu an imar durumu verilememektedir. Bu sorunu ortadan kaldırmak amacı ile yapılan imar planı çalışması sonucu 60411 ada1-5 Parselleri ile 43-475-474-473-1932-1917 parselleri kapsayan imar adalarında çevrelerindeki yapılanma koşulları incelenmiş olup; Komisyonumuzca yapılan çalışmada 60411 ada 1-5 parselleri ile 43-475-474-473-1932-1917 parsellerin E=1.60, hmax=21.80 olarak düzenlenmesi oyçokluğu ile kabulüne ilişkin imar komisyonu raporunun 60411 ada 1-5 parselleri ile 43-475-474-473-1932-1917 parsellerin E=1.60, hmax serbest yapılanma koşulu ile düzenlenmesi şeklinde  Belediyemiz Meclisince oyçokluğu ile kabulü.
 
 
 
 
03.01.2011
 
 
 
 
09
Menemen’de yaşayan dar  gelirli ailelerin çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacı ile ; mülkiyeti Menemen Belediyesine ait İlçemiz Irmak (Asarlık) mahallesinde bulunan Hizmet Binasında, Menemen’de eğitim gören veya ikamet eden yoksul çocuklarımızın eğitim düzeylerini yükselterek üniversite ve lise yerleştirme sınavlarına hazırlanabilmeleri ve yabancı dil öğrenimlerinde kendilerini geliştirebilme amaçlı destek kursları ile işsizlikle mücadele kapsamında geçerliliği olan alanlarda mesleki kurslar açılmasına yönelik sosyal, eğitsel ve kültür hizmeti verilmesinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar Komisyonu Raporunun Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü.
 
 
 
 
 
03.01.2011
 
 
 
 
 
10
İlçemiz İnönü (Seyrek)  mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait olan Seyrek Şubesi Hizmet Binasının İlçemizde ikamet eden  engelli vatandaşlarımıza yönelik “Engelli Eğitim Merkezi” olarak hizmet vermek üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi hükümlerine uygun olarak 10 yıl süre ile kiraya verilmesinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar Komisyonu Raporunun Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi Hakkı DURMAZ’ın red oyuna karşılık 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( e ) bendi hükmü gereği Belediyemiz Meclisince oyçokluğu ile kabulü.
 
 

 
01.02.2011  TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
 

 
Karar
Tarihi
 
Karar No
 
Karar Özeti
 
 
 
 
 
 
01.02.2011
 
 
 
 
 
 
11
Belediyemiz mülkiyetinde bulunan aşağıda listede belirtilen 7 adet taşınmaz üzerindeki su deposu ve artezyenlerin bulunduğu alanların 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) bendi hükmü gereği bedelsiz olarak İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne devredilmesinin Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü
Bölge                   Ada/Parsel            Tapu Miktarı         İZSU’ya devir edilecek alan Koyundere             301 parsel                    20760m2                    74.05m2 (artezyen)
Koyundere            326 parsel                    6600m2                       89.31m2 (artezyen)
Zafer Mah.            373/23 parsel               22931m2                     1335.82m2 (su deposu)
Camiikebir Mah.   28/35 parsel                 2000m2                       tamamı (pompaj tesisi)
Kasımpaşa Mah.   146/11 parsel                460m2                         tamamı (artezyen)
Kasımpaşa Mah.   125/26 parsel                1100m2                       tamamı (artezyen)
Maltepe                 1511 parsel                   1.695.154m2               2615.58m2 (su deposu)                       
 
 
 
01.02.2011
 
 
12
Belediyemiz Meclisinin 04.01.2008 tarih 06 sayılı kararı ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. maddesi hükmü uyarınca tespit emiş olduğu “İlçemiz Belediye Sınırları ve Mücavir Alanları İçersinde Kalan İçkili Yer Bölgesine “ Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne yapılan başvurular sonucunda; Türkeli Yıldırım Mahallesi Çanakkale Asfaltı (Anadolu Caddesi) No.31 adresinin ilave edilerek tadil edilmesinin oyçokluğu ile kabulüne ilişkin İmar ve Hukuk Komisyonu Raporunun Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü

01.03.2011  TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
 

 
Karar
Tarihi
 
Karar No
 
Karar Özeti
 
 
 
 
 
 
01.03.2011
 
 
 
 
 
 
13
İzmir ili, Menemen İlçesi  1/1000 Uygulama  imar planının 32K IIIc paftası, tapunun Zafer Mahallesi 373 ada 5 parselde  bulunan I.grup tescilli yapı olan  Kilise Binası için  hazırlanan Restorasyon Projelerine uygun olarak yapımının gerçekleştirilmesi amacıyla hesaplanan yaklaşık maliyet  1.129.251,79- TL olarak hesaplanan tahmini proje maliyetinin İzmir Valiliği İl Özel İdaresinde oluşturulan Fon hesabından kullanılarak yapılması ve iş programı gereğince gerekli ödeneğin ayrılması, 13.04.2005 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 25785 Kültür ve Turizm Bakanlığı Taşınmaz Varlıklarının Korunmasına ait Katkı Payına Dair Yönetmeliğe göre gelecek olan katkı paylarının 5393 sayılı Belediye Kanunun 14/b maddesi hükümlerine uygun olarak Belediyemiz Bütçesinden karşılanabilmesi için gerekli taahhütnamenin verilmesinin Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü.
 
 
 
 
01.03.2011
 
 
 
 
14
12.03.1998 tarihinde yapılan protokol ile Koyundere Belediye Başkanlığına kiralık olarak verilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait olan 35 UK 081 plaka no’lu 1998 model, BMC Fatih marka sıkıştırmalı çöp kamyonunun 5747 sayılı Kanun ile Koyundere Belediyesi tüzel kişiliğinin sona ererek ilçemiz Belediyesine bağlanması nedeniyle; Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. Maddesi ile Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliğinin 4. Maddesine istinaden İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2010 tarih ve 01.1268 sayılı meclis kararı ile Belediye Başkanlığımız adına bedelsiz devrine karar verilmiş olup, 35 UK 081 plaka no’lu aracın  Belediyemiz  adına devralınmasının Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü.
 
 
 
 
01.03.2011
 
 
 
 
15
Belediyemiz Meclisinin 04.01.2008 tarih 06 sayılı kararı ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. maddesi hükmü uyarınca tespit emiş olduğu “İlçemiz Belediye Sınırları ve Mücavir Alanları İçersinde Kalan İçkili Yer Bölgesine “ Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne yapılan başvurular sonucunda; Maltepe 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi Kubilay Caddesi No:33 Kat:2 adresinin ilave edilerek tadil edilmesi talebinin reddine ilişkin İmar ve Hukuk Komisyonu Raporunun Belediyemiz Meclisince oybirliği ile reddi.
 
 
 
 
01.03.2011
 
 
 
 
16
İzmir İli,  Menemen İlçesi, Ulukent bölgesi içerisinde 29 K Id paftasında bulunan yeşil alan içerisine 1 adet 5X8 mt ebatlarında trafo tesisi  yapılmak istenmektedir. Yapılmak istenen trafo tesisinin imar planları üzerinde yerlerinin   belirlenmesi ile ilgili  imar planı değişikliğinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar Komisyonu Raporunun Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü.
 
 
01.03.2011
 
 
17
İzmir İli,  Menemen İlçesi Ulukent bölgesi içerisinde muhtelif bölgelerde bulunan 2 adet 3x4 mt ebatlarında regülatör ve vana grupları  İzmirgaz tarafından yapılmak istenmektedir. Yapılmak istenen regülatör ve vana gruplarına ait imar planları üzerinde yerlerinin  belirlenmesi ile ilgili  imar planı değişikliğinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar Komisyonu Raporunun Belediyemiz Meclisince oybirliği ilekabulü.
 
 
01.03.2011
 
 
18
Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü 3. İletim Tesis ve İletişim Grup Müdürlüğü yazıları ile İzmir İli,  Menemen İlçesi sınırları içerisinde Kozbeyli RES – Ulucak TM enerji İletim hattının imar planlarına işlenmesini talep edilmektedir.  1/1000 Uygulama imar planının 29J 2c paftasına isabet eden, tapunun  Ulukent 60344 ada 1-2 parselleri, 60343 ada 1 parseli ile 670 parselinin  bir kısmını etkileyen Kozbeyli RES – Ulucak TM enerji İletim hattının imar planları üzerinde yerlerinin  belirlenmesi ile ilgili  imar planı değişikliğinin  oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar Komisyonu Raporunun Belediyemiz Meclisince oybirliği ilekabulü.
 
 
01.03.2011
 
 
 
 
19
Belediyemizce “Sosyal Market” olarak kullanılması düşünülen ilçemiz Mermerli Mahallesi, Çanakkale Asfaltı üzerinde bulunan mülkiyeti Migros Türk A.Ş.’ne ait tapunun 5178 ada 1 parseline kayıtlı 2297,12 m2 yüzölçümlü taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine uygun olarak Belediyemizce kiralanmasının veya satın alınmasının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin ( e ) bendi gereğince  Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü.

 
06.04.2011  TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
 

 
Karar
Tarihi
 
Karar No
 
Karar Özeti
 
06.04.2011
 
20
5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi ve Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 5. ve 19. maddesi hükümleri uyarınca Meclis 1. ve 2. Başkan Vekilliği için yapılan gizli oylama sonucunda; Meclis 1. Başkan Vekilliğine (25) oy ile Oskay DÖNMEZ, Meclis 2. Başkan Vekilliğine (25) oy ile Yakup EYRİCE seçilmişlerdir.
 
06.04.2011
 
21
5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi ve Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 5. ve 19. maddesi hükümleri uyarınca Başkanlık Divanında görev alacak iki asil, iki yedek katip üyenin seçimi için yapılan gizli oylama sonucunda; Divan Katipliği Asil Üyeliğe Ercan ŞENEL (25) oy, Nuray KIZILTEPE (25) oy alarak seçilmiş olup, Divan Katipliği Yedek Üyeliğine Masum HAMAN (25) oy, Adnan GÖKDEMİR (25) oy alarak seçilmişlerdir.
 
 
06.04.2011
 
 
 
22
5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesinin a bendi ve Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 5. ve 20. maddesi hükümleri uyarınca Belediyemiz Encümen Üyeliği için yapılan gizli oylama sonucunda; Encümen Üyeliklerine Mustafa SEVİNÇ (25) oy, Ergun ETEŞ (20) oy, Veli ÇAYLAK (20) oy alarak seçilmişlerdir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06.04.2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi ve Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 5. ve 21. maddesi hükmü gereğince Belediyemiz Meclisince kurulacak ihtisas komisyonlarının; Plan-Bütçe, İmar, Hukuk, Tarım-Çevre, Kadın-Erkek Eşitliği, Eğitim-Kültür-Spor-Ulaşım ve Esnaf Meslek Odaları Komisyonu olarak belirlenmesine ve üye sayılarının da 5 (Beş) olarak belirlenmesine, İhtisas Komisyonu Üyeliklerine;
Plan-Bütçe Komisyonu           İmar Komisyonu                          Hukuk Komisyonu                                 
1-Oskay DÖNMEZ                  1-Mustafa SEVİNÇ                          1-Ercan ŞENEL                                  
2-Masum HAMAN                   2-Nuray KIZILTEPE                       2-Ahmet BAYKAL
3-Adnan GÖKDEMİR              3-Mehmet ÇELİK                            3-Recai ÖNAL
4-Durmaz BAYRAKTAR        4-Mustafa UZUNALLI                     4-Pelin YAYALAR
5-Mehmet AYDIN                   5-Ali KESMEZ                                 5-Zeki YÜCEL
Tarım-Çevre Komisyonu                   Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu                               
1-Recai ÖNAL                                      1-Serpil ERTUĞ
2-İrfan ARAS                                        2-Nuray KIZILTEPE
3-Doğan ÇANDARLI                           3-Mehmet ÇELİK
4-Mustafa FURUNCU                          4-Hülya ÖZENOĞLU
5-Günay SİVRİTEPE                           5-Ali KESMEZ
Eğitim-Kültür-Spor-Ulaşım Komsiyonu                 Esnaf-Meslek Odaları Komisyonu
 1-Yakup EYRİCE                                                               1-Doğan ÇANDARLI
 2-Veli DAL                                                                         2-Adnan GÖKDEMİR
 3-Naci ÖZSU                                                                      3-Emin GÖRER
 4-Hülya ÖZENOĞLU                                                        4- Mustafa FURUNCU              
 5-Günay SİVRİTEPE                                                         5-Tanzer SUCU’nun
 
1 (Bir) yıl süre ile Meclis İhtisas Komisyonu üyeliğine seçilmelerininoybirliği ile kabulü.
 
 
06.04.2011
 
 
24
5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanan Belediyemizin 01.01.2010-31.12.2010 tarihleri arasındaki çalışmalarını içeren karar ekindeki Menemen Belediyesi 2010 Yılı Faaliyet Raporunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (a) bendi hükümleri gereği Belediyemiz Meclisince oyçokluğu ile kabulü
 
 
 
 
 
 
 
 
06.04.2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25
İzmir ili, Menemen ilçesi, Hatundere köyü sınırları içerisinde kalan 1/1000 ölçekli K18 d06 a2b - K18 d06 b1a - K18 d06 b1b - K18 d06 b1d paftalarına isabet eden, tapunun 264 parseli Cezaevi ve Cezaevine ait sosyal, idari binaların yapılması amacı ile Adalet Bakanlığına tahsis edilmiştir. Bölge Resmi Kurum (Cezaevi ve cezaevine ait sosyal idari tesisler) kullanımında düzenlenmek istenmektedir. Mülkiyet için hazırlanan  1/5000 Nazım İmar Planı hazırlanarak Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmuş ve plan onaylanmıştır. 1/5000 Nazım İmar planına uygun olarak 1/1000 Uygulama imar planları hazırlanmıştır. Planlama alanında Resmi Kurum iki parça halinde önerilmiştir. Yaklaşık 22.000 m’lik alan kaplayan 1. Bölgede, 0.80 yapılanma koşulu getirilmiş olup max. h 18.50 m. önerilmektedir. Yaklaşık 106.000 m’lik alan kaplayan 2. Bölgede ise 0.80 yapılanma koşulu getirilmiş olup, max. h 12.50 m. önerilmektedir. Hazırlanan imar planı değişikliğinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (c) bendi hükmü uyarınca Belediyemiz Meclisince oyçokluğu ile kabulü.
 
 
06.04.2011
 
 
 
 
 
26
1/1000 Uygulama İmar Planının 32KL IId paftasına isabet eden tapunun Camikebir Mahallesi 10 ada 1 parsel ile 54 ada 1 parseldeki yol kullanımı korunarak, Mermerli Mahallesi 5299 ada 1 parseli, 5281 ada 1 parseli, 5285 ada 1 parseli, 5286 ada 1 parseli ile 5282 ada 1,2,3,4,5 parselleri eski konumlarında yeniden düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliği oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar  Komisyonu Raporuna konu olan önergenin  Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü.
 
 
 
 
 
 
06.04.2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27
İzmir ili Menemen ilçesi Asarlık Bölgesi 1/1000 Uygulama İmar Planının 31L IVa paftasına isabet eden tapunun 888 parseli atıl durumda, bölge için oldukça tehlikeli boyutta bulunan çukurlarla dolu bir bölgedir. Mülkiyetin hemen yanında olan ve ıslah plan çalışmaları sonuçlanmak üzere olan Asarlık deresinin ıslahının tamamlanması sonucu bu alandaki sıkıntıların daha da büyük boyutlarda olacağı düşünülmektedir. 5216 ve 5747 Sayılı Kanunlar ile yetki alanı oldukça gelişen Menemendeki sosyal donatı eksikliği çok daha büyük boyutta hissedilmeye başlanmıştır. Bu sebepler göz önüne alınarak atık durumdaki 888 parselin Belediye Hizmet Alanı (spor kompleksleri, sosyal tesisler, dinlenme tesisleri) kullanımında düzenlenmek istenmektedir. Komisyonumuzca yapılan incelemede 1/1000 Uygulama İmar Planının 31L IVa paftasına isabet eden  Asarlık bölgesi  888 parsele ilişkin imar planı değişikliği oybirliği ile uygun bulunmuştur. Hazırlanan imar planı değişikliği ile ilgili olarak 5216 Sayılı Yasanın 7. maddesinin (b) bendine göre işlem yapılmasına ilişkin İmar  Komisyonu Raporuna konu olan önergenin  Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü.
 
 
06.04.2011
 
 
 
 
 
28
Belediyemiz Meclisinin 04.01.2008 tarih ve 06 sayılı kararı ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. maddesi hükmü uyarınca tespit etmiş olduğu “İlçemiz Belediye Sınırları ve Mücavir Alanları İçersinde Kalan İçkili Yer Bölgesine” Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne yapılan başvurular sonucunda; Kasımpaşa Mahallesi Prof. Dr. Muammer Aksoy Cad. No:119 adresinin ilave edilerek tadil edilmesinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve  Hukuk  Komisyonu Raporuna konu olan önergenin Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü.

 
 
03.05.2011 – 06.05.2011  TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
 
 

 
Karar
Tarihi
 
Karar No
 
Karar Özeti
 
03.05.2011
 
29
Belediye Meclis Üyesi Ergün ATEŞ’in istifası nedeniyle boşalan Encümen Üyeliği için gizli oylama ile yapılan seçim sonucunda; Belediyemiz Meclis Üyesi Naci ÖZSU (30) oy olarak Encümen Üyeliğine seçilmiştir
 
 
 
03.05.2011
 
 
 
 
30
Belediyemiz Meclisinin 04.01.2008 tarih ve 06 sayılı kararı ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. maddesi hükmü uyarınca tespit etmiş olduğu “İlçemiz Belediye Sınırları ve Mücavir Alanları İçersinde Kalan İçkili Yer Bölgesine” Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne yapılan başvurular sonucunda; Seyrek Gazi Mustafa Kemal Mahallesi Atatürk Meydanı No:9 adresinin ilave edilerek tadil edilmesinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Hukuk Komisyonu Raporuna konu önergenin Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü
 
 
 
03.05.2011
 
 
 
31
İzmir ili Menemen ilçesi sınırları içersinde Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından Belediyemiz yetki sınırları içersinde bulunan 1/1000 Uygulama İmar Planı içersinde artan nüfus nedeniyle gerekli olan enerji ihtiyacını karşılamak için muhtelif bölgelere trafo yerlerinin imar planı değişikliğinin yapılmasının talep edilmesi üzerine komisyonca yapılan inceleme sonucunda trafo yerlerinin imar planları üzerinde belirlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğinin oyçokluğu ile kabulüne ilişkin İmar ve Hukuk Komisyonu raporuna konu önergenin Belediyemiz Meclisinceoyçokluğu ile kabulü.
 
 
 
03.05.2011
 
 
 
 
 
 
32
Belediyemiz Meclisinin 11.10.2005 tarih ve 117 sayılı kararı ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. maddesi hükmü uyarınca tespit etmiş olduğu “İlçemiz Belediye Sınırları ve Mücavir Alanları İçersinde Kalan İçkili Yer Bölgesine” Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne yapılan başvurular sonucunda; Uğur Mumcu Mahallesi 1286 Sokak No:7  adresinin ilave edilerek tadil edilmesinin reddinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar Hukuk ve Esnaf Odaları Komisyonu Raporuna konuönergenin reddinin oybirliği ile kabulü.
 
06.05.2011
 
 
 
33
Menemen Belediyesi 2010 Yılı İdare ve Kesin Hesapları, Yönetim Dönemi Hesaplarının oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan-Bütçe Komisyonu Raporunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin b bendi hükümleri gereği Belediyemiz Meclisinceoybirliği ile kabulü.

 
1.06.2011  TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 
Karar
Tarihi
 
Karar No
 
Karar Özeti
 
 
 
01.06.2011
 
 
 
34
Belediyemiz Meclisinin 05.05.2010 tarih ve 44 sayılı kararı ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin 17.09.2010 tarih ve 01.1042 sayılı meclis kararı onaylanan 2010-2014 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programında atlanan bazı mülkiyetler için ek kamulaştırma programının hazırlanması zor unluluğu ortaya çıktığından Belediyemiz 2010-2014 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına ekli listede belirtilen taşınmazların ilave edilmesinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Plan-Bütçe Komisyonu Raporuna konu olan önergenin Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü
 
 
 
01.06.2011
 
 
 
 
35
Belediyemiz Meclisinin 11.10.2005 tarih ve 117 sayılı kararı ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. maddesi hükmü uyarınca tespit etmiş olduğu “İlçemiz Belediye Sınırları ve Mücavir Alanları İçersinde Kalan İçkili Yer Bölgesine” Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne yapılan başvurular sonucunda; Asarlık Irmak Mahallesi Dr. Burhan Özfatura Caddesi No:39/C  adresinin ilave edilerek tadil edilmesinin oybirliği ile reddine ilişkin İmar-Hukuk ve Esnaf Meslek Odaları  Komisyonu Raporuna konu olan önergenin reddineBelediyemiz Meclisince oybirliği ile karar verildi.
 
 
 
01.06.2011
 
 
 
36
Belediyemiz Meclisinin 11.10.2005 tarih ve 117 sayılı kararı ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. maddesi hükmü uyarınca tespit etmiş olduğu “İlçemiz Belediye Sınırları ve Mücavir Alanları İçersinde Kalan İçkili Yer Bölgesine” Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne yapılan başvurular sonucunda; Mermerli Mahallesi Vakıfçayır Mevkii Çanakkale Yolu Üzeri No: 15 adresinin ilave edilerek tadil edilmesinin  oyçokluğu ile kabulüne ilişkin ilişkin İmar-Hukuk ve Esnaf Meslek Odaları  Komisyonu Raporuna konu olan önergenin  Belediyemiz Meclisince oyçokluğu ile kabulü.
 
 
 
01.06.2011
 
 
 
37
İzmir ili Menemen ilçesi sınırları içersinde Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından Belediyemiz yetki sınırları içersinde bulunan, 1/1000 Uygulama İmar Planı içersinde artan nüfus nedeniyle gerekli olan enerji ihtiyacını karşılamak için muhtelif bölgelere trafo yerlerinin imar planı değişikliğinin yapılması talep edilmiştir.  Yapılan inceleme sonucunda imar planları üzerinde belirlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği uygun bulunmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporuna konu olan önergenin Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü.
 
 
01.06.2011
 
 
 
 
38
Mülkiyeti Belediyemize ait Emiralem 1322, 1323, 1324, 1325 ve 1326 no’lu parsellerin kullanma hakkının (intifa hakkı) Türk Hava Kurumu Üniversitesine bağlı  Havacılık Meslek Yüksek Okulu veya Havacılık Eğitim Merkezinin kurulması amacıyla 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( e ) bendi hükmü uyarınca Türk Hava Kurumu Üniversitesine verilmesinin Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü.
 
01.06.2011
 
39
Belediyemiz Meclis Üyesi Ergün ATEŞ’in istifası nedeniyle boşalan Kıyı Ege Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği seçimi için yapılan oylama sonucunda; Kıyı Ege Belediyeler Birliği Meclis Üyeliğine Belediyemiz Meclis Üyesi Halis AKDOĞAN’ın seçilmesinin oybirliği ile kabulü.

 
01.07.2011  TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
 

 
Karar
Tarihi
 
Karar No
 
Karar Özeti
 
 
 
01.07.2011
 
 
 
40
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Belediyemiz mevcut memur kadro cetvelinde yer alan boş-dolu memur kadro değişiklikleri ve kadro ihdasları ile ilgili olarak ekli listede belirtildiği şekliyle hazırlanan I Sayılı Cetvel Kadro İhdası (Memur), II Sayılı Cetvel Boş Kadro Değişikliği (Memur) ve IV Sayılı Cetvel Dolu-Boş Kadro Durumu (Memur) onaylanarak geçerlilik kazandırılmasına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( l ) bendi hükümleri uyarınca Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü.
 
01.07.2011
 
 
41
5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi hükümleri uyarınca Belediyemizde tam zamanlı sözleşmeli olarak istihdam edilecek olan 3 adet Eğitmene  1000-TL, 2 adet İstatistikçiye 1200-TL, 3 adet Programcıya 1000-TL, 7 adet Teknikere 1000-TL ve 17 adet Teknisyene 1000-TL net ücret ödenmesine Belediyemiz Meclisinceoybirliği ile kabulü.
 
 
01.07.2011
 
 
42
Belediyemiz Meclisinin 11.10.2005 tarih ve 117 sayılı kararı ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. maddesi hükmü uyarınca tespit etmiş olduğu “İlçemiz Belediye Sınırları ve Mücavir Alanları İçersinde Kalan İçkili Yer Bölgesine” Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne yapılan başvurular sonucunda; Ulukent 29 Ekim Mahallesi Ova Sokak No:55 adresinin ilave edilerek tadil edilmesinin  oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar-Hukuk-Esnaf Meslek Odaları Komisyonu Raporuna konu olan önergenin Belediyemiz Meclisinceoybirliği ile kabulü.
 
 
01.07.2011
 
 
 
 
43
Belediyemiz Meclisinin 11.10.2005 tarih ve 117 sayılı kararı ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. maddesi hükmü uyarınca tespit etmiş olduğu “İlçemiz Belediye Sınırları ve Mücavir Alanları İçersinde Kalan İçkili Yer Bölgesine” Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne yapılan başvurular sonucunda; Kasımpaşa Mahallesi İnkılap Caddesi No:136/A adresinin ilave edilerek tadil edilmesinin oyçokluğu ile kabulüne ilişkin İmar-Hukuk-Esnaf Meslek Odaları Komisyonu Raporuna konu olan önergenin Belediyemiz Meclisinceoyçokluğu ile kabulü.
 
 
01.07.2011
 
 
 
 
44
Belediyemiz Meclisinin 11.10.2005 tarih ve 117 sayılı kararı ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. maddesi hükmü uyarınca tespit etmiş olduğu “İlçemiz Belediye Sınırları ve Mücavir Alanları İçersinde Kalan İçkili Yer Bölgesine” Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne yapılan başvurular sonucunda; Yahşelli Köyü  2. Çamlık Mevkii Orman İçi adresinin ilave edilerek tadil edilmesinin oyçokluğu ile reddine ilişkin İmar-Hukuk-Esnaf Meslek Odaları Komisyonu Raporuna konu olan önergenin Belediyemiz Meclisince oyçokluğu ile reddi.

 
01.08.2011  TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
 

 
Karar
Tarihi
 
Karar No
 
Karar Özeti
 
 
01.08.2011
 
 
45
Mülkiyeti Belediyemize ait 5152 ada 2 ve 5 nolu parsellerin Menemen Kaymakamlığına yeni Hükümet Konağı yapılması amacıyla Maliye Hazinesi adına  bedelsiz devrinin yapılmasına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( e ) bendi ve 75. maddesinin ( d ) bendi hükümleri uyarınca Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü.
 
 
01.08.2011
 
 
 
46
Belediyemiz Meclisinin 11.10.2005 tarih ve 117 sayılı kararı ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. maddesi hükmü uyarınca tespit etmiş olduğu “İlçemiz Belediye Sınırları ve Mücavir Alanları İçersinde Kalan İçkili Yer Bölgesine” Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne yapılan başvurular sonucunda; Seyrek Villakent Mahallesi 5193 Sokak No:2-4 adresinin ilave edilerek tadil edilmesinin oybirliği ile kabulüne ilişkin  İmar-Hukuk ve Esnaf Meslek Odaları  Komisyonu Raporuna konu olan önergenin kabulüne Belediyemiz Meclisinceoybirliği ile kabulü.

 
 
03.10.2011 – 07.10.2011 – 13.10.2011  TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
 

 
Karar
Tarihi
 
Karar No
 
Karar Özeti
 
03.10.2011
 
 
47
Mülkiyet sahibince imar planı değişikliğine yapılan itirazın kabulüne ve İzmir ili Menemen ilçesi, Ulukent bölgesinde 60411 ada 1-5 parselleri ile 43-475-474-473-1932-1917 adaların bulunmayan yapılanma koşulları için E=1.60 hmax 21.80mt olarak kabulüne Belediyemiz Meclisince oyçokluğu ile
 
 
03.10.2011
 
 
48
Belediyemiz Memur Kadro Cetveline Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 3 kadro dereceli Zabıta Komiseri kadrosunun alınması amacıyla hazırlanan ve boşalan GİH sınıfı 4 kadro dereceli Yazı İşleri Müdürü kadrosunun iptal edilmesi amacıyla hazırlanan I Sayılı Cetvel Kadro İhdası (Memur) ve I Sayılı Cetvel Kadro İptali (Memur) onaylanarak geçerlilik kazandırılmasının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( l ) bendi hükümleri uyarınca Belediyemiz Meclisinceoybirliği ile kabulü.
 
03.10.2011
 
 
 
49
İzmir ili Menemen ilçesi Koyundere Bölgesinde Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından Belediyemiz yetki sınırları içersinde bulunan 1/1000 Uygulama İmar Planının 30K IId paftasında artan nüfus nedeniyle gerekli olan enerji ihtiyacını karşılamak için trafo yeriyle ilgili imar planı değişikliğinin oyçokluğu ile kabulüne ilişkin İmar ve Hukuk Komisyonu Raporuna konu önergenin Belediyemiz Meclisince oyçokluğu ile kabulü
 
 
03.10.2011
 
 
 
50
Belediyemiz Meclisinin 11.10.2005 tarih ve 117 sayılı kararı ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. maddesi hükmü uyarınca tespit etmiş olduğu “İlçemiz Belediye Sınırları ve Mücavir Alanları İçersinde Kalan İçkili Yer Bölgesine” Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne yapılan başvurular sonucunda; Kasımpaşa Mahallesi Ragıpdere Sokak No:10 adresinin ilave edilerek tadil edilmesinin oyçokluğu ile kabulüne ilişkin İmar-Hukuk ve Esnaf Meslek Odaları Komisyonu Raporuna konu önergenin Belediyemiz Meclisinceoyçokluğu ile kabulü.
 
07.10.2011
 
 
51
Plan-Bütçe Komisyonu Raporuna konu Belediyemiz 2012 Mali Yılına ait Performans Programı 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin  ( a ) bendi hükümleri uyarınca Belediyemiz Meclisince  oyçokluğu ile kabulü
 
 
 
13.10.2011
 
 
 
52
2012 Mali Yılı Bütçesinde Bütçe Denge Kararnamesi madde madde, Gider Bütçesinde Kurumsal Kodlaması yapılan Birimlerin Fonksiyonel Kodlamasının Birinci Düzeyi, Gelir Bütçesinin Ekonomik Kodlamasının Birinci Düzeyi, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi, Ayrıntılı Harcama Programları ile Finansman Programları 3 aylık dönemler itibari ile toplamları üzerinden birinci düzeyi ve 2012 Mali Yılı Gelir Tarifeleri dışında kalan diğer hususlar usule uygun olarak yapılan oylamada ad okunmak suretiyle teklif edildiği şekilde aynen kabulüne Belediyemiz Meclisince oyçokluğu ile kabulü
 
13.10.2011
 
 
 
53
2872 sayılı Çevre Kanununun 11. Maddesinin 14. fıkrası gereği 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ve uygulamaya yönelik olarak hazırlanan Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzda belirtilen usul ve esaslar  çerçevesinde Evsel Katı Atık Toplama Ücret Tarifelerinin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin  ( f ) bendi hükümleri uyarınca Belediyemiz Meclisince  oybirliği ile kabulü.
 
13.10.2011
 
 
 
54
Menemen ilçesi Emiralem Merkez ve Kır Mahallelerinde 5381 Sayılı Kanun ile 3402 Sayılı Kadastro Kanununa eklenen 4. Madde gereğince Hazine adına orman sınırı dışına çıkarılmış ve çıkarılma işlemi kesinleşmiş alanlarda kadastro çalışmalarında görev almak üzere karar ekindeki listede isimleri yazılı kişilerin bilirkişi olarak seçilmesinin Belediyemiz Meclisince oyçokluğu ile kabulü.

 
01.11.2011  TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
 

 
Karar
Tarihi
 
Karar No
 
Karar Özeti
 
01.11.2011
 
55
Pelin YAYALAR’ın istifası nedeniyle boşalan Hukuk Komisyonu Üyeliğine yapılan  açık oylama sonucunda Belediye Meclis Üyesi Hakkı DURMAZ’ın seçilmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin ( k ) bendi hükmü gereğince Belediyemiz Meclisinceoybirliği ile kabulü.
 
01.11.2011
 
56
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. Maddesi hükümleri uyarınca Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 5 kadro dereceli Zabıta Amiri kadrosunun alınması amacıyla hazırlanan ve yazımız ekinde sunulan (I) Sayılı Memur Kadro İhdası Cetvelinin onaylanarak geçerlilik kazandırılmasının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (l) bendi hükmü gereği Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü.
 
01.11.2011
 
57
Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Ahıhıdır Mahallesi 5227 ada 1 parselindeki 2771 m2 yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin
( d ) bendi hükümlerine uygun olarak Anaokulu yapılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına 25 yıl süre ile tahsis edilmesinin Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü.
 
 
01.11.2011
 
 
58
İzmir ili Menemen ilçesi Asarlık, Ulukent bölgelerinde artan nüfus nedeniyle gerekli olan enerji ihtiyacını karşılamak için Asarlık DM2/4, Ulukent DM1/1, DM1/16, DM2/5, DM3/8, DM3/14, DM3/15, DM3/20 numaralı trafo yerlerine ilişkin imar değişikliğinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar Komisyonu Raporuna konu olan önergenin Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü.
 
 
 
01.11.2011
 
 
 
 
59
Belediyemiz Meclisinin 11.10.2005 tarih ve 117 sayılı kararı ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. maddesi hükmü uyarınca tespit etmiş olduğu “İlçemiz Belediye Sınırları ve Mücavir Alanları İçersinde Kalan İçkili Yer Bölgesine” Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne yapılan başvurular sonucunda; Seyrek İnönü Mahallesi Vatan Caddesi No:108 adresinin ilave edilerek tadil edilmesinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Esnaf Meslek Odaları Komisyonu Raporuna konu olan önergenin Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü.
 
 
01.11.2011
 
 
60
Belediyemiz Meclisinin 11.10.2005 tarih ve 117 sayılı kararı ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. maddesi hükmü uyarınca tespit etmiş olduğu “İlçemiz Belediye Sınırları ve Mücavir Alanları İçersinde Kalan İçkili Yer Bölgesine” Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne yapılan başvurular sonucunda; Çavuş Mahallesi Çavuş Yanıkköy Yolu  No:6 adresinin ilave edilerek tadil  edilmesinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Esnaf Meslek Odaları Komisyonu Raporuna konu olan önergenin Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü.
 
 
01.11.2011
 
 
61
Konak Belediye Başkanlığı ile Koyundere Belediye Başkanlığı arasında yapılan protokol ile Koyundere Belediye Başkanlığına kiralık  verilen Konak Belediye Başkanlığına ait  35 UE 655 plaka no’lu Leyland marka  kamyonunun 5747 Sayılı Kanun ile Koyundere Belediyesinin tüzel kişiliğinin sona ererek ilçemiz Belediyesine bağlanması nedeniyle, 35 UE 655 plaka no’lu aracın  Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. Maddesi ile Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliğinin 4. Maddesine istinaden, Belediyemiz  adına bedelsiz devir alınmasının Belediyemiz Meclisinceoybirliği ile kabulü

 
 
02.12.2011  TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
 

 
Karar
Tarihi
 
Karar No
 
Karar Özeti
 
 
 
02.12.2011
 
 
 
62
Kavuklar Beton Akaryakıt Otomotiv İnşaat Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketinin Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere Belediyemize hibe etmek istediği Seri No’su ML 100 E 18 3690 ve şasi numarası F4AE3481B”S10300906711 olan 2012 Model Beyaz Iveco Marka çöp aracının Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere hibe olarak alınmasının ve Belediyemiz adına gerekli tescil işlemlerinin yapılmasının; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/g maddesi hükmü uyarınca Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü.
 
 
02.12.2011
 
 
63
Belediyemiz Meclisinin 11.10.2005 Tarih 117 sayılı kararı ile, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. Maddesi hükmü uyarınca tespit etmiş olduğu “İlçemiz Belediye Sınırları  ve Mücavir Alanları içerisinde kalan İçkili yer Bölgesine , Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne  yapılan başvurular sonucunda Seyrek Gazi Mustafa Kemal Mahallesi Kaynaklar Cad. 4112 Sokak No:19adresinin ilave edilerek tadil  edilmesinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Esnaf Meslek Odaları Komisyonu Raporuna konu olan önergenin Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü.
 
 
02.12.2011
 
 
 
64
İzmir ili Menemen ilçesi Asarlık bölgesinde 1/1000 Uygulama İmar Planının K18d17b3a paftasına isabet eden İlköğretim Alanı kullanımının yaklaşık 303 m2’lik alanının Pompa İstasyonu ve bakımı için Belediye Hizmet Alanı kullanımında tadil edilmesi hakkındaki imar planı değişikliğinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Hukuk Komisyonu Raporuna konu olan önergenin Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü.
 
 
02.12.2011
 
 
 
65
İzmir ili, Menemen ilçesi, Uğur Mumcu Mahallesi 1/1000 Uygulama İmar planının 31L Ic paftasına isabet eden otopark alanının yanına 4.00mt.X3.00mt. ebadında Pompa İstasyonu yapımı için hazırlanan pompa istasyonuna ait imar planı değişikliğinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Hukuk Komisyonu Raporuna konu olan önergenin Belediyemiz Meclisince oybirliği ile kabulü
 
 
02.12.2011
 
 
66
Belediyemiz Memur Norm Kadro Cetvelinde yer alan Hukuk İşleri Müdürlüğü ve  Etüd Proje  Müdürlüğünün  görev yetki ve sorumluluklarını belirlemek amacıyla hazırlanan “Menemen Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü ve Etüd Proje Müdürlüğü  Görev  Çalışma Yönetmeliği Taslağı”  ve yine Belediyemiz Meclisinin 03.11.2008 tarih ve 39 sayılı kararı ile kabul edilen ve tadil edilmesi gereken  Fen İşleri - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev Çalışma Yönetmeliğinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( m ) bendi hükmü uyarınca Belediyemiz Meclisince oyçokluğu ile kabulü.

 
 

 
Menemen Belediyesi © 2008
Şehit Kemal Cd.No:5 Menemen - İZMİR
Telefon: (232) 832 16 65 Faks: (232) 832 00 06  
www.menemen.bel.tr - iletisim@menemen.bel.tr